مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > مسمومیت زنبورعسل با حشره‌ کش‌ ها

مسمومیت زنبورعسل با حشره‌ کش‌ ها

مسمومیت زنبور عسل با حشره‌ کش‌ ها تبدیل به یک تهدید مهم شده و برخی مواقع باعث تلفات شدیدی می‌گردد که ممکن است با بسیاری از بیماری‌های عفونی در زنبوران بالغ و لاروها اشتباه گردند.

خوشبختانه اکثر کارخانجات و مصرف کنندگان حشره‌ کش‌ ها متوجه خطرات آنها برای حشرات مفید شده‌اند و تلاش‌های فزاینده‌ای جهت توسعه حشره‌ کش‌هایی انتخابی، از نظر خواص شیمیائی و روش استفاده، صورت گرفته است.

در بررسی های انجام گرفته مشخص شده که سمومی که حداکثر تا ۸ ساعت ماندگاری روی گیاهان را داشته باشند برای زنبوران عسل بسیار خطرناک اند، لذا هر چقدر سم زودتر از روی گل‌ها حذف شود به همان میزان برای زنبورها سالم‌تر است.

 حشره‌ کش‌ هایی که برای زنبوران عسل سمی بوده و باعث مرگ آنها می شوند در خانواده‌های زیر قرار می گیرند:

  • ارگانوفسفاتها  Organophosphates
  • از جمله آسفات acephate، متیل- آزیفوس  azinphos-methyl ، کلرپیریفوس chlorpyrifos، دیازینون diazinon، دیامتوآت dimethoate، مالاتیون malathion، متامیدوفوس methamidophos و متیل پاراتیون methyl parathion
  • ان-متیل کارباماتها N-methyl carbamates
  • از جمله کارباریل carbaryl  و کاربوفوران carbofuran
  • نئونیکوتینوئیدها Neonicotinoids
  • از جمله کلوتیانیدین clothianidin ، ایمیداکلوپرید imidacloprid  و تیامتوکزام thiamethoxam

 

منبع

منبع

  • عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (مرادی، مصطفی)