جمعه۱۳۹۳۱۲۱۵

آخرين تغييرات15:58:18


قبلبیماری‌ها موضوعات لوک آمریکایی عامل بیماری لوک آمریکایی

عامل بیماری لوک آمریکایی

+ 8
+ 1

تشخیص عامل بیماری

وایت نخستین کسی بود که تنواست عامل بیماری یعنی باسیلوس لاروا را از بیماران جدا کند و آن را به صورت خالص، کشت دهد.

لاروای سالم را با کشت خود مبتلا نماید و نشانه‌های بیماری را در آنها مشاهده کند و مجددا باکتری عامل بیماری را از بیماری تجربی جدا کند. فرضیات کخ را در مود عامل بیماریزا به اثبات رساند به همین خاطر به عامل بیماری پنی‌باسیلوس لاروا یا باسیلوس لاروا وایت اطلاق می‌شود.

عامل بیماری(Bacillus larvae white (Paenibacillus larvae است که قبلا Bacillus brandenburgiensis یا  Bacillus burri گفته می‌شد.

این باکتری جزء باکتری های میکروآئروفیلیک و هوازی، میله‌ای، گرم مثبت و اسپورزا است. این باکتری دو فرم رویشی و فرم مقاوم یا اسپور دارد. هریک عدد از فرم رویشی این باکتری می‌تواند در یک لارو زنبور عسل بیش از یک بیلیون اسپور تولید کند. این باكتری در شرایط مناسب برای تكثیر به شكل میله‌ای (باسیل) و در شرایط نامناسب به شكل مقاوم (اسپور) در می‌آید.

فرم فعال:

فرم فعال یا رویشی باكتری كه قابلیت رشد و تكثیر دارد به شكل باسیل و گرم مثبت است. اندازه آن 3/5 × 0/5 میكرون است. در پیرامون آن یك مجموعه تاژك قرار دارد و 30 تا 35 تاژك متحرك دارد. با این وجود تحرك آن ضعیف می‌باشد. پنی باسیلوس لاروا، دارای انتهاهای گرد و تمایل به رشد زنجیره‌ای د‌ارد. اندازه این باسیل میله‌ای متفاوت بوده، 5- 2/5 میکرومتر طول تا 0/5 میکرومتر پهنا دارد.

فرم مقاوم :

باكتری پس از ورود به بدن لارو رشد و تكثیر نموده تا زمانیكه شرایط تكثیر محدود نشود رشد و تکثیر می‌نماید. در صورت مواجهه با عوامل محدود‌كننده دیگر، باكتری كوتاه و میله‌ای شكل شده‌، تاژك‌های خود را از دست داده و در مركز یا در نزدیك انتها دارای هاگ می شود كه فرم مقاوم باكتری است. به این فرم از باکتری اسپور یا هاگ باکتری می‌گویند. این اسپور یا هاگ در لبه‌ها دارای توازن نیست اندازه آن از 1/5 × 0/5 میكرون می‌باشد.

هاگ آن بیضی شکل بوده  اندازه آن 1/3*0/6 می باشد که تقریبا دو برابر عرض باکتری است. هنگام رنگ‌آمیزی با کربول فوشین، اسپورها با جداری به رنگ بنفش متمایل به قرمز و مرکزی روشن دیده می شوند، یعنی با میكروسكوپ چشمی بنظر خالی می‌رسد، چون با رنگ آمیزی ، داخل آن رنگ نگرفته ولی خارج آن رنگ می‌گیرد.
 
سیر تكاملی:
 
زمانیكه شرایط مناسب باشد، در عرض 24 تا 48 ساعت هاگ تغییر شكل داده و از آن یك باسیل متولد می‌شود‌. سپس باسیل‌ها (به طریق تقسیم دوتایی) تكثیر می‌شوند. باسیل هایی كه می‌خواهند تقسیم شوند خیلی از سایر باسیل‌ها كوتاه‌ترند‌.

اسپورهای باکتری بسیار مقاوم هستند اما محققین حد مقاومت اسپور را بدین شكل توصیف كرده‌اند:

  • در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم است.
  • در مقابل تخمیر مقاومت دارد.
  • اسپوری كه داخل شفیره آلوده باشد، می‌تواند 8 ساعت در حرارت خشك 100 درجه سانتی گراد، مقاومت نماید.
  • اسپور در آب100 درجه به شكل معلق 12 تا 15 دقیقه مقاومت دارد.
  • 30 دقیقه در فرمل 20% مقاوم است.
  • 14-12 ساعت در معرض مستقیم اكسید اتیلن دوام می‌آورد.
  • بیش از یك سال در داخل عسل دوام دارد.

مقاومت باکتری چنان است که ماسن توانست به وسیله اسپورهای باقی مانده از پولک یا کروت حاصله از لوک، بعد از سی سال بیماری را ایجاد نماید.

این باسیل روی محیط‌های معمول ‌در آزمایشکاه میکروبیولوژی رشد نمی کند و اسپور آن در مقابل نور آفتاب، خشکی، حرارت، سردی و ضد عفونی‌ کننده‌های عادی و عمل ضد‌عفونی عسل بسیار مقاوم است.

از طرف دیگر تاكنون هیچ تفاوتی بین گونه‌های متعدد باسیل بدست آمده از مناطق مختلف دنیا، مشاهده نشده است هرچند که برخی از واریته ها از نظر مقاومت به اکسی تتراسایکلین متفاوتند.

کتاب شناسی

کتاب شناسی
معرفی تازه های نشر در حوزه صنعت زنبورداری

عسل درمانی

عسل درمانی
ارائه خواص داروئی و شگفت انگیز عسل

دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی
برگزاری دوره‌های آموزشی زنبورداری

تاریخچه زنبورداری

تاریخچه زنبورداری
بررسی تحولات زنبورداری در طول تاریخ

زنبور عسل در قرآن

زنبور عسل در قرآن
معجزات و رازهای شگفت انگیز زنبورعسل