دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون زنبور عسل یک سیستم باز بوده که از یک لوله طویل درست شده است. این لوله در قسمت پشتی بدن قرار گرفته و از حلقه ششم شکم شروع شده و ضمن گذشتن از سینه در داخل سر و مغز باز می شود.

قسمتی از لوله که در شکم قرار دارد را قلب و ادامه آن را سینه آئورت می گویند. در طزفین قلب پنج جفت روزنه وجود دارد که از این روزنه ها خون وارد قلب ی شود. خون در درون قلب در اثر حرکت موجی دیواره آن به جلو کشیده می شود و وارد آئورت شده و سپس در انتها و در داخل سر تخلیه می شود.

خون ضمن جریان در داخل شاخک ها، بال ها و پاها بطرف شکم حرکت می نماید و سپس با وارد شدن در قلب چرخه جریان خون تکمیل می شود.

در درون قلب دریچه هائی وجود دارد که از حرکت خون به طرف عقب جلوگیری می کند وظایف اصلی دستگاه گردش خون عبارت است از انتقال موادغذایی جذب شده از لوله گوارش به محل های مورد مصرف و دریافت مواد زائد بدن توسط لوله های مالپیگی جذب و به خارج از بدن منتقل می گردد. رنگ خون در زنبور عسل زرد کهربائی است.

پاسخ دهید