زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > تغییرات ساختار کندو با روش های استاندارد

تغییرات ساختار کندو با روش های استاندارد

یکی ازرموز موفقیت زنبورداران داشتن کلنی های باکیفیت خوب است. کیفیت کلنی زنبورعسل اساسا” به خصوصیات فیزیکی وژنتیکی ملکه آن بستگی دارد.

خصوصیات مهم باروری، قدرت زیاد توسعه کلنی، قدرت جمع آوری شهد ودرنتیجه تولید محصول بیشتر که از طریق ملکه به کلنی ها منتقل شده وعملا” این صفات به وی مربوط میشود. بروز این صفات خوب در یک کلنی زمانی صورت می گیرد که محلی که کلنی در آن زندگی میکند (کندوی زنبورعسل) دارای شرایط دلخواه زنبوران باشد تا بتوانند تولید بیشری داشته باشند.

براساس تحقیقات وبررسی های انجام گرفته، استان آذربایجانشرقی که از لحاظ داشتن تعداد کندو با بیش از ۶۰۰۰۰۰ هزار کلنی دارای رتبه اول کشوری است متاسفانه وضعیت کندوهای موجود فعلی استان و به طبع آن درسطح کشور هیچکدام از کندوهای موجود  دارای شرایط مطلوب واستاندار نبوده و هر سال موجبات آفت تولید در واحد سطح بدلیل مصرف عسل بیش از اندازه توسط زنبورران برای خنک کردن کندو در تابستان و گرم کردن کندودر فصل زمستان و نیز مسدود کردن مفاصل بین طبقات و دیگر سوراخهای بوجود آمده در بدنه کندو  موجبات افت شدید در تولید می شود وزنبوردار با هزینه کرد بالا در پروسه تولید با کاهش محصول روبرو می شود.

ابعاد کندوها که توسط دانشمندان وعلمای این حرفه ایراد شده است تماما” بر اساس بیولوژی، نیازها ی طبیعی و احتیاجات زنبورعسل طراحی شده که تغییر در هریک از آنها موجبات اختلال در زیست ودر نتیجه تولید زنبوران عسل خواهد شد متاسفانه برای کاهش هزینه ها در زنبورستانها به جای حذف بعضی هزینه های زاید وامورات  غیر علمی و فنی ازسوی زنبورداران غیرحرفه ای  تولید کندوهای با ابعاد غیر استاندار (فقط به خاطر کاهش هزینه و ایجاد آسایش برای خود زنبوردار بدون در نظر گرفتن زنبور) از اهداف نادرست زنبورداران می باشد. که این اعمال درطی سالیان دراز موجب جایگزینی کندوهای غیر استاندارد به جای کندوهای استاندارد در سطح کشور شده است.

جنس اولیه تمامی کندوهای موجود کشور از چوب انواع درختان (تبریزی، صنوبر و درختان جنگلی) می باشد که  برای ساخت ۱۰ جعبه کندوی زنبورعسل با  دو طبقه و کادرهای داخل آن با ابعاد استاندار، نیازمند به یک متر مکعب چوب می باشد و همچنین برای تولید هر یک مترمکعب چوب بایستی چهار اصله درخت تنومند ۲۵ ساله قطع شود.

اگر عمر مفید کندوها را ۱۰ سال (حداکثر) محاسبه کنیم وبا توجه به اینکه  تعداد کندوهای مدرن کشور منهای کندوهای بومی در حدود ۳۰۰۰۰۰۰   کلنی می باشد .چنانچه محاسبات ریاضی را براساس فروضات موجود انجام دهیم خواهیم دید که بطور متوسط هر ۱۰ سال، در حدود ۱۲۰۰۰۰۰ و سالانه   ۱۲۰۰۰۰ اصله درخت بایستی قطع گردد! لذا چنانچه بتوان  در خصوص تغییرنوع جنس مواد اولیه بکار رفته در ساخت کندوها از چوب به مواد دیگر اقدام گردد،  ضمن جلوگیری از تخریب درختان و عواقل بعدی آن یعنی  نابودی طبیعت و از بین رفتن محیط زیست موجبات افزایش تولید در کندوها و نیز ازدیاد عمر کندوها از ۱۰ سال به ۲۰ سال خواهدشد و هچنین بازیافت  دوباره کندوهای با جنس سنتتیک وجود خواهد داشت.

منبع

منبع

  • اکبر اصغر رضائی، کارشناس مسئول پرورش زنبورعسل

پاسخ دهید