زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > منحنی فعالیت زنبورعسل

منحنی فعالیت زنبورعسل

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺤﻨﯽ ذیل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و ﻫﻮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

  • ﻓﺼﻞ A
  • از ﻓﺮوردﻳﻦ و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو اﺳﺘﻔﺎده‫‫ از ﮔﺮده ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻘﻮﻳﺘﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۰/۲۵ اﻟﯽ ۱  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ و ﻧﻈﺎﻓﺖ داﺧﻞ‫‫ﮐﻨﺪو.‬‬‬‬

  • ﻓﺼﻞ B

  • ‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ

ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ، ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ و ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ”ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪو” و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان.‬

  • ﻓﺼﻞ C
  • از اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد

ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ‌آوری ‫ﻋﺴﻞ “ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ”.‬

  • ﻓﺼﻞ D

  • اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه

‬ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪو ﺑﺮای ‫زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ”ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۵ ﺑﻪ ٣ ﻳﺎ ٣ ﺑﻪ ٢”‬

  • ﻓﺼﻞ E
  • اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ

در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮔﺬراﻧﺪن ‫زﻣﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻠﻨﯽ‌ﻫﺎ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮐﻮچ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ. ‬

‫ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ‬

ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت‫ ﻓﻮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺣﺪوداً از اول اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ‫آب و ﻫﻮای ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺣﺪوداً از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد‬‬‬.

ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺎر زودرس ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻳﺮرس ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ در ﺷﺮوع ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺤﻨﯽ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬‬.

وﺟﻮد زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪوداً در ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ B باشد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺒﻞ از‫ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو اﺳﺖ‬‬.

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻨﺤﻨﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﺮوع اﻓﺰاﻳﺶ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﻻرو را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی زﻳﺎد ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ در‫ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ آن‌ﻫﺎ دارد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﮏ ﻻرو را ﻏﺬا ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ ‫و از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن‌ﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ (ﻏﺬای زﻳﺎد و ﮐﺎر ﮐﻢ) ﺑﺎﻋﺚ ‫دوام ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬