زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > آماده سازی برای یک گیاه ویژه

آماده سازی برای یک گیاه ویژه

در انتقال کندوها به یک باغ یا مزرعه، باید توجه داشته باشیم که زنبوران بارآور معمولا دوست دارند که از همان گیاهی که در محل قدیم استفاده می کردند.

گرده و شهد جمع آوری کنند و به نظر می رسد که شهد و گرده موجود در کندو، کارگران را به سمت گل هایی که این گرده ها و شهدها از آنها گرفته شده است هدایت می کنند و گارگران سراغ همان گل هایی می روند که گرده و شهد آنها عطر و طعم منابع قبلی را داشته باشد.

ولی در صورتی که تراکم گیاه مورد نظر زیاد باشد و گل های دیگر، از جمله گل هایی که قبلا زنبوران استفاده می کردند در عسل جدید کم باشد زنبوران کارگر به سرعت به بهره برداری از نوش و گرده منبع جدید مبادرت می کنند.

به همین لحاظ برای حداکثر بهره برداری از گرده افشانی زنبوران عسل باید کندوهای آنها را موقعی به باغ یا مزرعه منتقل نمود که حداکثر گل های گیاه موردنظر باز شده باشند و این گیاه از نظر مقدار شکوفه نسبت به گیاهان دیگر غالب باشد.

در مواقی که دوران گل دهی گیاه زراعی طولانی باشد بهتر است کندوها را در دسته های کوچک ولی در روزهای متوالی به مزرعه یا باغ انتقال داد.

پاسخ دهید