زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > درخت سیب و زنبور عسل

درخت سیب و زنبور عسل

درختی است به ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ متر دارای گل‌های سفید، صورتی یا قرمز لعلی و برگ‌های بیضوی، نوک‌دار و حاوی کرک مایل به سفید یا خاکستری.

این درخت به سرما مقاوم بوده و حتی پایین تر از ۳۰ درجه زیر صفر را تحمل می‌کند. با این که بیشتر از صد نوع مختلف درخت سیب وجود دارد ولی تنها تعداد کمی از نژادهای اصلاح‌شده آن توسط باغداران کاشته می‌شود.

اطلاعات زنبورداری

اﻏﻠﺐ ارﻗﺎم ﺳﻴﺐ ﻣﻘﺪاری ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮده ﻧﻈﻴﺮ‬ زنبور عسل دارند. بدون شک یکی از عوامل مؤثر در تولید سیب درختی‬ ‫ﮔﺮده اﻓﺸﺎنی اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ۷۹ درﺻﺪ ﺣﺸﺮات ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﻬﺎی‬ ‫ﺳﻴﺐ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ای روی دو ﺑـﺎغ ﺳﻴﺐ زﻣﺎنی ﻛـﻪ ۳ ﻛﻨﺪو‬ ‫زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد (۳۳ زﻧﺒﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﮔﻞ) ۲۳ درﺻﺪ‬ ‫ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ میوه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ۷۵ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم میوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺪو‬ ‫زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ در ﻫﻜﺘﺎر (۵۱ زﻧﺒﻮر ﺑﺮای ۱۰۰۰ ﮔﻞ) ۵۱ درﺻﺪ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ میوه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و‬ ‫۳۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم میوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ.‬

میزان عسل تولید از هر هکتار این درخت صفر تا ۵۰ کیلو گرم است و این دامنه به دلیل دوره کوتاه گلدهی سیب (۹ ﺗﺎ ۱۰ روز) است که غالبا شرایط جوی در این موقع برای فعالیت زنبور عسل مطلوب نیست ولی چنانچه این شرایط مساعد بوده و شکوفه‌های سیب پر از شهد باشند، زنبورها با علاقه زیادی به جمع‌آوری شهد آن اقدام می‌کنند.

ﮔﻠﻬﺎی اوﻟﻴﻪ در ﺳﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ میوه را ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﻠﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺲ از‬ ‫ﮔﻠﻬﺎی اوﻟﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ می‌ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ رﻳﺰش ﻛﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺎدﮔﻴﻬﺎیی دارد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻠﻬﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.‬

شهد سیب دارای ۲/۴۶ درصد قند است. شکوفه‌های سیب در اوایل بهار باز شه و لذا ارزش زیادی برای پرورش زنبور عسل دارد، به طوری که کندوهای قوی قادرند شهد خوبی را از آن برداشت کنند.

درختان سیب پاکوتاه دارای شکوفه‌های بیشتری نسبت به درختان پابلند بوده و شهد بیشتری تولید می‌کنند. زنبور عسل برای تلقیح گل‌های سیب و تولید حداکثر محصول ضروری بوده و سمپاشی باغات سیب هنگام گلدهی درختان نه تنها صدماتی به شکوفه ها وارد می‌کند بلکه باعث مرگ زنبورهای عسل می‌شود.

محل رویش این درخت بیشتر مناطق معتدل جهان و نیز در نقاط مختلف ایران به صورت پرورشی است. تارخ گلدهی آن فروردین تا خردادماه است و میزان شهد آن متوسط و میزان گرده آن بسیار زیاد است.

رنگ عسل تولید درخت سیب کهربایی روشن است.

ﺑﺮای ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺘﺎن ﺳﻴﺐ درﺧﺘﺎن ﮔﺮده ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺎغ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎسبی‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ می‌دﻫﻨﺪ داﺧﻞ ردﻳﻔﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫ردﻳﻔﻬﺎ، ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﮔﺮده ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪی ارﻗﺎم ﺳﻴﺐ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ بعضی از ارﻗﺎم را ﺗﺮﺟﻴﺢ می‌دﻫﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ‬ ‫درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎرﻧﺪگی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ دارد. ﺑﺮای‬ ‫درختان سیب ۲ تا ۳ کندو در هر هکتار مناسب جهت ‫ﮔﺮده‌اﻓﺸﺎنی می‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻨﺪوﻫﺎیی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮده‌اﻓﺸﺎنی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﻬﺎی ﺳﻴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ ۶ ﺗﺎ ۴ ﻗﺎب ﺑﭽﻪ زﻧﺒﻮر داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮده‌اﻓﺸﺎنی ﺑﺎﻏﺎت ﺳﻴﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻛﻨﺪوی اﻳﺪه‌آل آن اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ۶ ﻗﺎب ﺑﭽﻪ زﻧﺒﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

.

 

پاسخ دهید