لیمو و زنبور عسل

درختانی هستند با ارتفاع نسبتاً بلند که در مناطقی با آب و هوای گرم مرطوب، شهد خوی تولید می‌کنند.

انواع گونه‌های این درختان از خرداد ماه تا اواخر تیرماه به گل می‌نشیند. مرکبات درختان با ارزشی هستند که می‌توان آن‌ها را در امتداد خیابان های بیشتر شهرها و نیز در پارک‌ها کاشت.

اطلاعات زنبورداری لیمو

عسل شهد گل‌های مرکبات کامل روشن و کمی سبز رنگ و گرده آن‌ها سبز مایل به زرد کمرنگ است. درختان مرکبات به داشتن جمعیت‌های شته‌ای زیست کننده روی آن‌ها معروفند.

معمولاً  زنبورهای عسل، عسلک مترشحه از شته‌‌های درخت لیمو  را به صورت مخلوط با شهد آنها به کندو حمل می‌کنند. بنابراین عسل خالص این درختان بسیار نادر است.