زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > مسمومیت زنبور عسل توسط سموم کشاورزی

مسمومیت زنبور عسل توسط سموم کشاورزی

تأمین غذای جمعیت روزافزون بشر مستلزم افزایش تولیدات کشاورزی و بهره برداری مؤثر از اراضی مزروعی است. انسان در رقابت با آفات و بیماری‌های گیاهی کشاورزی می‌باشد.

این سموم مشتمل بر حشره‌کش‌ها، قارچکش‌ها، علف‌کش‌ها و نماتدکش‌ها بوده و به صورت گاز، محلول، طعمه مسموم، پودر و گرانول مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به این که زنبور عسل در مقابل اکثر سموم کشاورزی آسیب پذیر است و از سوی دیگر وجود کلنی‌های زنبور عسل در مقابل در مجاورت باغات و مزارع برای گرده‌افشانی و تولید عسل ضروری می‌باشد لذا آشنایی با اثر سموم کشاورزی بر روی زنبور عسل و عسل و نحوه حفاظت این حشره در برابر سموم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بهترین سموم کشاورزی آنهائی هستند که ضمن کنترل آفات و بیماریهای مورد نظر فاقد هر گونه اثر نامطلوب برای انسان، احشام و حشرات مفید از جمله زنبور عسل باشند، ولی چون دستیابی به این گونه سموم عملاً تاکنون امکان پذیر نبوده ناگزیر باید روشهای محافظتی را بکار گرفت.

منبع

منبع

  • پرورش زنبورعسل (عبادی، رحیم)

پاسخ دهید