زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > نقش زنبور عسل در گرده‌ افشانی

نقش زنبور عسل در گرده‌ افشانی

زنبور عسل، افزون بر تولید محصولات گوناگون و اشتغالزایی در صنایع مختلف، مهمترین نقش خود را در طبیعت با دخالت در عمل گرده‌ افشانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و احیای محیط زیست ایفا می‌کند.

به طوری که بررسیهای انجام شده در کشورهای دیگر نشان می دهد، نقش زنبور عسل در افزایش تولیدات کشاورزی ۶۹ تا ۱۴۳ برابر تولیدات مستقیم آن است.

بررسیهای انجام گرفته در ایران نیز مشخص کرده است که ارزش زنبور عسل در افزایش تولیدات کشاورزی ایران در سال ۱۳۷۶، در مجموع به ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال می‌رسد؛ در حالی که ارزش عسل تولیدی در صنعت زنبورداری برابر با ۱۲۳ میلیارد ریال است.

نسبت این دو رقم نشان می‌دهد که ارزش زنبور عسل در افزایش محصولات کشاورزی ایران ۹۰ برابر ارزش تولیدات مستقیم کلنیها و برابر ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و نیز یادآوری اهمیت زنبور عسل در حفظ و احیای محیط زیست، لزوم حمایت از این صنعت و آگاه کردن کشاورزان از مزایای آن در راستای بهبود میزان پذیرش و نگهداری کلنیهای زنبورعسل در مزارع و باغها، مشخص می‌شود.

پاسخ دهید