گلپر و زنبور عسل

گیاهی است دو ساله به ارتفاع حداکثر ۱/۵ متر، دارای برگ‌های بزرگ، پنجه‌ای و پوشیده از کرک و گل‌های سفید، مجتمع و به صورت چتر است.

گلپر در اوایل رشد علوفه خوبی برای دام است، ولی در زمان بلوغ، خشبی شده و نوعی ماده سمی در آن ایجاد می‌شود.

محل رویش این گیاه مناطق کوهستانی مرطوب، کنار جویبارها و نیز اراضی مرطوب است.

گلپر در زمین‌های مرطوب به سرعت انتشار می‌یابد و نوعی علف هرز سمج محسوب می‌شود که برای ریشه کن کردن آن بایستی قبل از گل‌دهی و تولید دانه آن را مرتب وجین کرد.

اطلاعات زنبورداری گلپر

گل‌های گلپر دارای شهد خوبی می‌باشند به طوری که از هر هکتار آن ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم عسل به دست می‌آید.

پاسخ دهید