زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > لوک اروپایی > نحوه انتشار لوک اروپایی

نحوه انتشار لوک اروپایی

بیماری در هر موقع از سال که در کندو لارو وجود داشته باشد عارض می شود. انتشار بیماری در داخل یک کلنی توسط زنبورهایی انجام می شود که اقدام به تمیز کردن سلول های حاوی لاروها و شفیره های بیمار ومرده را می کنند.

تغذیه از عسل آلوده موجود در کلنی به طور مستقیم و یا از طریق افزودن آن به غذای لاروها و همچنین تبادل غذا بین اعضاء کلنی موجب انتشار بیماری داخل کلنی می گردد.

در صورت ابتلا حتی یک کلنی بی این بیماری و عدم توجه زنبوردار به آن جهت انجام اقدامات لازم این کلنی به تدریج ضعیف شده و توسط زنبورهای سایر کلنی ها مورد غارتگری قرار می گیرد.

غارت شدن کلنی آلوده باعث می شود که عامل بیماری از طریق عسل آلوده غارت شده به سرعت در بین سایر کلنی های همان زنبوردار یا زنبورداران مجاور منتشر می گردد و تمام مراحل رشد و نمو باکتری در کلنی های سالم شروع شده و کل زنبور شان را آلوده نماید.

وسایل زنبورداری آلوده بی اسپر باکتری و استفاده از آن در کلنی های سالم موجب انتشار بیماری می گردد. ورورد اشتباهی و یا اتفاقی زنبورها از کلنی های بیمار به کلنی های سالم به انتشار بیماری کمک می کند.

خرید و فروش زنبور، ملکه و یا وسایل زنبورداری خصوصا شان از منابع آلوده به بیماری مسلما باعث انتشار بیماری می گردد.

پاسخ دهید