درمان سپتیسمی

در سوییس استرپتومایسین برای درمان بیماری در برخی اوقات مفید بوده است اما باکتری مقاوم به آن کشف شده اند.


اسید سیتریک که اسیدیته شربت قند را به اسیدیته شهد نزدیک می سازد، برای مقابله با سپتیسمی استفاده شده و موثر بوده است.

پاسخ دهید