شپش

نام این حشره بی پر و بال را که به بزرگی سر سنجاق و به رنگ قرمز است به غلط شپشک گذاشته اند. زیرا معمولا شپش یا شپشک حشراتی را می نامند که از خون جانوران دیگر تغذیه نمایند.

حال آنکه این حشره کوچک که روی هر سه نوع زنبور عسل (نر، کارگر، ملکه) زندگی نموده و داخل موهایش این طرف و آن طرف می دود و منحصرا از همان موادی تغذیه می نماید که مورد استفاده خود زنبور و ملکه است. طول این حشره حدود ۱/۵ و عرض آن کمتر از ۱ میلیمتر است.

تعداد این حشرات در کندوها معمولا در اردیبهشت ماه حداقل بوده و در مهر ماه به حداکثر می رسند. بیش از همه در روی بدن ملکه های جوان دیده می شوند.

پشت یک ملکه بیش از  ۱۰۰ عدد شپشک هم شمرده شده، درست هنگامی که کارگران غذا در دهان ملکه می گذارند شپشک ها به غذا حمله ور شده مقداری از آن را دزدیده و می خورند. بدین طریق ملکه غذای کمتری دریافت می کند و بالاجبار از تعداد تخم هایی که در روز باید بگذارد می کاهد و در نتیجه جمعیت مرتب ضعیف و ضعیف تر می گردد.

تخم این حشره به رنگ سفید مثل مروارید و به شکل بیضی است. در ششمین روز پس از تخمگذاری لارو سفید رنگی به طول  ۰/۵میلیمتر از آن خارج می گردد که پس از ۴۶ الی۵۰ روز به یک حشره کامل تبدیل می گردد. در آخرین روزهایی که به صورت لارو است طول قدش از ۲ میلیمتر هم تجاوز می کند. این حشره در دوازدهمین روز زندگیش به سن بلوغ می رسد و تخم هایش را روی پوشش مومی سلولهای سربسته عسل می گذارد. طول دوران تکاملی شپش زنبورعسل۲۳- ۱۶ روز طول می کشد.

 شپش زنبور عسل معمولا در محل سینه و نزدیک قطعات دهانی مستقر می شود و در موقع تغذیه زنبور عسل از جمله عسل و ترشحات غدد بزاقی استفاده می کند.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)