زنبور.نت > بیماری‌ها > انگلی > کنه واروا > مبارزه با کنه واروا به روش ارگانیک

مبارزه با کنه واروا به روش ارگانیک

در این روش اگر کندوی شما کف باز باشد با پاشیدن شکر پودر شده بالای قاب‌ها و بین قاب‌ها و برخوردش با بدن زنبوران باعث می‌شود کنه‌ها دیگر نتوانند به بدن زنبورها بچسند، زنبورها بدن همدیگر را پاک می‌کنند و کنه‌ها به کف کندو می‌ریزند.

چون کف کندو تور می‌باشد بنابراین روی زمین می‌ریزند و دیگر قادر به برگشت نخواهند بود. این روش زمانی که کلنی‌های شما حاوی تخمریزی کمتری باشند بهتر جواب دهی دارد چرا که کنه‌های بیشتری روی بدن زنبورها هستند.
در صورتی که کندوی شما معمولی باشد با گذاشتن روزنامه چرب شده در کف کندو می‌توانید باز از این روش استفاده کنید. لازم به ذکر است روز بعد باید روزنامه به همراه کنه‌ها برداشته شوند.
زمانی که تجمع زنبوران در کندو حداکثر می‌باشد از این روش استفاده کنید.

  • ترکیب کردن مقداری شکر به پودر شکر مانع بسته شدن منافذ تنفسی و اذیت شدن بدن زنبور می‌شود. هم چنین دقت شود که زیاد پودر شکر روی زنبوران ریخته نشود. به حد کافی و تناسب بین قاب‌ها روی زنبوران پودر شکر و شکر بریزید.