انواع پرندگان

پرندگان خانواده مروپیده سه نوع هستند:

۱-زنبورخوار کوچک

۲- زنبورخوار معمولی

۳-زنبورخوار گلو خرمایی
Merops Orientalis زنبورخوار کوچک

این پرنده حدود ۲۵ سانتی متر طول داشته و از دو گونه دیگر کوچکتر است که به وسیله پر و بال سبز، خط مشکی سیاه، طوق سینه ای سیاه و گلوی آبی به آسانی شناخته می شود. این پرنده کمتر از سایر زنبورخوارها اجتماعی بوده و به صورت آفت دیده می شود. زنبورخوار سبز کوچک بیشتر در نقاط خشک و گرم، در لابلای درختان، زمین های مزرعی و بیشه های گرم زندگی می کند. انتشار این پرنده در جنوب و جنوب شرقی ایران می باشد.

Merops Apiaster زنبورخوار معمولی

این پرنده به طول ۲۷ سانتی مر، رنگارنگ با منقاری دراز و خمیده می باشند. دو شاهر وسط دم دراز بوده و از فاصله دور براحتی قابل تشخیص می باشد. پرنده ای است اجتماعی اغلب روی سیم های برق، تلفن وتلگراف می نشیند. از نظر محل زندگی این پرنده فضاهای باز پر بوته و کم درخت، تیرهای تلگراف و غیره را ترجیح می دهد. در سوراخ های دیوار رودخانه ها، گودال های شنی و بریدگی های زمین و گاهی حتی در زمین هموار بطور دسته جمعی زندگی می کنند. این پرنده در اغلب نقاط ایران بجز مناطق جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی زندگی می کنند.

Merops Supercilliosus  زنبورخوار گلو خرمایی

پرنده ای است به طول ۳۰ سانتی متر سطح پشتی پائین سینه و شکم سبز یکدست و فاقد نوار سیاه در زیر گلو است. سطح زیرین بال ها تقریبا خرمایی رنگ و شاهپرهای وسطی دم آنها بلندتر از زنبورخوار معمولی است. محل زندگی آنها بیشتر دشت های باز، زمین های زراعی و آبیاری شده و باتلاق هاست. زنبورخوار گلو خرمایی به طور دسته جمعی در سوراخ های دیوار ساحلی رودخانه ها و تپه ها و گودال ها لانه می شازند، در اغلب نقاط ایران انتشار دارد.

 

پاسخ دهید