زنبور.نت > دارو > بای وارول و درمان کنه

بای وارول و درمان کنه

فلومترین روی دستگاه عصبی انگل اثر می‌کند. (نوروتوکسیک)، این سم با تأثیر روی اکسون در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی موجب بازماندن کانال‌های سدیمی می‌شود.

نوار بای وارول

در نتیجه باعث تغییر نفوذپذیری غشاء عصبی نسبت به یون‌های سدیم و پتاسیم می‌گردد، این عمل مانع انتقال درست پیام عصبی می‌شود، بطوری که در ابتدا اسپاسم و لرزش و به دنبال آن فلجی و مرگ اتفاق می‌افتد.

فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوار فلومترین تماس یافته و با مقدار کمی از ماده مؤثره آغشته گردد. حرکت، جابجائی و برخورد زنبورها با یکدیگر نیز باعث پخش تدریجی فلومترین در کندو می‌شود. بدین ترتیب انگل‌های موجود در سطح بدن سایز زنبورها در معرض ماده مؤثره قرار گرفته و از بین می‌روند. نوار فلومترین به نحوی ساخته شده که ماده مؤثره به تدریج و به طور مداوم در نقطه تماس با زنبورها جایگزین می‌شود، بنابراین پس از تماس بدن زنبورها با نوار و خروج مقدار اندکی فلومترین مجدداً ماده مؤثره به همان میزان برداشت شده به سطح نوار هدایت شده و جایگزین می‌گردد.

مقدار و روش مصرف

بهترین زمان برای مصرف نوار در بهار قبل از شروع فعالیت برای تولید یا پایان تابستان بعد از جمع‌آوری آخرین محصول عسل است.

نسبت به جمعیت کندو، ۲ تا ۴ نوار را بوسیله قلاب‌های همراه بین قا‌ب‌های متفاوت به‌نحوی آویزان کنید که کنه‌ها بتوانند از هر دو سوی آن عبور کنند.

مدت و روش درمان

قبل از درمان، ابتدا می بایست میزان آلودگی با کنه واروآ بررسی شود. برای انجام چنین کاری در کف کندو پارچه ای تمیز قرار دهید و پس از آن نوارهای بای وارول را آویزان کنید و صفحه کف را پس از ۲۴ ساعت بررسی کنید. این کار بطور واضح میزان آلودگی به کنه را آشکار خواهد ساخت.

برای کلنی‌های معمولی ۴ نوار آویزان کنید. برای کلنی‌های ضعیف شده، کلنی‌های جوان و تازه که هنوز بیشتر از نصف شانه ها استفاده نشده است،۲ نوار جواب مناسب را ایجاد خواهد کرد. نوارها را ما بین شانه‌ها آویزان کنید. مطمئن شوید که زنبورها می‌توانند از هر دو سمت نوارها بالا روند و برخورد داشته باشند. بسیار مهم است که تضمین شود که مقدار مناسب از ماده مؤثره در بین زنبورها پخش گردد. این عمل بطور یکنواخت در بین کندو و در بین برخوردهای عمومی زنبورها اتفاق می‌افتد

کنه‌های جوان بسرعت بوسیله ماده مؤثره و بمحض آنکه آنها از سلول‌های لاروی بسته با زنبورهای کارگر بیرون می‌آیند، کشته خواهند شد.مقدار آلودگی به کنه را بطور منظم در تمام دوره درمانی بررسی کنید.

نخستین دوره درمان به مدت ۴ تا ۶ هفته به طول می‌انجامد. بیشتر از مدت زمان پیشنهادی نوارها را در داخل کندو قرار ندهید، زیرا که سودمندی ماده مؤثره کاهش خواهد یافت و تهدید افزایش جمعیت کنه‌های مقاوم وجود دارد. به منظور جلوگیری از آلودگی مجدد کلنی‌های زنبور مجاور، همه کلنی‌های موجود در ناحیه می‌بایست در صورت امکان در یک زمان و با یکدیگر مورد درمان قرار گیرند.

بای وارول کلنی‌ها را از تخریب در انتهای تابستان محافظت کرده و کمک به تضمین سالم باقی ماندن زنبورها در طی زمستان می‌کند.

نوار بای وارول نوار بای وارول

موارد احتیاط

 • از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
 • از آلوده شدن آب و غذای انسان و دام به نوارها جلوگیری کنید.
 • از آلوده شدن عسل خوراکی به نوار فلومترین جلوگیری گردد.
 • از مصرف مجدد نوارهای مصرف شده خودداری کنید.
 • جهت جلوگیری از بروز مقاومت احتمالی در انگل، نوارها نباید بیش از ۶ هفته در کندو قرار گیرند.
 • هنگام کار از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری کنید.
 • در موقع نصب نوارها از دستکش استفاده شود و پس از نصب، دستها را با آب و صابون شستشو دهید.
 • از نگهداری نوارها در جوار سموم و مواد شیمیائی دیگر خودداری گردد.
 • نوارهای مصرف شده را در محلی امن بطوریکه سبب آلودگی آبهای جاری و زیرزمینی نگردد دفن نمائید.
 • فلومترین برای ماهیان سمی است بنابراین از انداختن نوارهای استفاده شده در آ‌ب‌های راکد یا جاری خودداری کنید.
 • برای حصول نتیجه بهتر لازم است همه کندوهای یک منطقه بطور همزمان مورد درمان قرار گیرند.
 • بعد از خاتمه تاریخ انقضاء از مصرف خودداری گردد.
 • چنانچه تشخیص یا درمان کلنی‌های بسیار آلوده که خطر نابودی آنها می‌رود مورد نظر باشد نوار فلومترین می‌تواند در هر زمانی از سال مورد استفاده قرار گیرد، بشرطی که عسل تولید شده مصرف انسانی نداشته باشد.
 •  گروه شیمیائی
 • شکل دارویی
 • ترکیب
 • موارد مصرف
 • درمان
پایرتروئید سنتتیک (آکاری ساید)
نوار پلاستیکی
هر نوار حاوی ۳.۶ میلی‌گرم فلومترین است.
تشخیص و درمان کنه واروا
نوارها را حداکثر بمدت ۶ هفته در کندو قرار داده سپس آنها را خارج نمائید.