زنبور.نت > مدیریت پرورش > تبدیل کندوها > مراقبت‌ کندو بعد از تبدیل بومی به مدرن

مراقبت‌ کندو بعد از تبدیل بومی به مدرن

پس از دو روز باید کندوی جدید را بازرسی کنیم. ابتدا به ملکه کندو نگاه می‌کنیم تا از سلامت ملکه اطمینان پیدا کنیم.

داخل کندو را مرتب می‌کنیم. اگر تکه موم بریده شده و یا چیزهایی اضافی دیگر در کندو باشد باید آن را برداریم.

کندوی جدید را باید به طور مرتب با شربت یک به یک غذا بدهیم. شربت یک به یک یعنی شربتی که از یک لیتر آب و یک کیلوگرم شکر تهیه شده است.

بعد از بیرون آمدن نوزاد زنبورها از تخم، کادرهای سیمی را آرام آرام جدا می‌کنیم و به جای آنها کادرهای موم آجدار می‌گذاریم.

یک راه دیگر برای تبدیل کندوی بومی به کندوی جدید

در فصل بهار با غذا دادن به صورت دستی، کندوها را تحریک می‌کنیم تا نوزادهای بیشتری تولید کنند.

سپس این بچه‌های طبیعی را که بر روی شاخه‌های درختان به طور یک جا می‌نشینند، از روی شاخه‌ها جمع می‌کنیم و آنها را در یک کندوی جدید قرار می‌دهیم. با این کار، تبدیل کندوی بومی به کندوی جدید به صورت طبیعی انجام می‌شود.

برای قوی‌شدن کندوی جدید باید به صورت دستی به کندو غذا برسانیم. همچنین از کادرهای موم آجدار استفاده کنیم.

پاسخ دهید