زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > تأثیر شهد و مواد قندی در رژیم غذایی زنبور عسل

تأثیر شهد و مواد قندی در رژیم غذایی زنبور عسل

اندازه کلنی، فعالیت های تولید مثلی و رشد و نوع شهد گل فاکتورهای هستند که در مقدار عسل مورد نیاز یک کلنی تاثیر دارند.
میزان مصرف عسل و موادقندی در یک کلنی متوسط بین ۷۶ تا ۸۸ کیلوگرم تخمین زده می شود.

مطالعات نشان داده است که اگرچه زنبورعسل قندهای شیرین و غیر شیرین را از هم تشخیص می دهد ولی قادر نیست قندهای سمی را از غیر سمی تشخیص دهد.

زنبوران عسل انرژی لازم جهت پرواز را با شکستن قندها بدست می آورند و قادر نیستند انرژی لازم فوری را از مواد پروتئینی بدن خود، گرده گل و یا مواد چربی تامین نمایند و باید همیشه مقداری قند ذخیره داشته باشند.

پاسخ دهید