زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > تاثیر مواد معدنی در جیره غذایی زنبور عسل

تاثیر مواد معدنی در جیره غذایی زنبور عسل

زنبوران عسل مواد معدنی مورد نیاز بدن خود را به طور غیر مستقیم و با تغذیه از گرده گل، شهد و آب تامین می کنند.


گرده های گل از نظر مواد معدنی غنی بوده، بین ۲/۹ تا ۸/۳ درصد مواد معدنی دارند. زنبوران عسل آب های نمک دار ( حدود ۰/۱ – ۰/۳ درصد) را به آب های خالص ترجیح می دهند ولی وجود نمک در رژیم غذایی و یا در آب طول دوران زندگی آنها را تقلیل می دهد.

پاسخ دهید