زنبور.نت > مدیریت پرورش > جابجایی > اثرات گرد و غبار هوا بر زنبور عسل

اثرات گرد و غبار هوا بر زنبور عسل

به عقیده کارشناسان طوفانها نتیجه حاصل از تخریب محیط زیست توسط بشر می باشد. این طوفانها بر محیط زیست و موجودات آن اثرات فاجعه باری می گذارد. زنبورعسل نیز از این اثرات مصون نبوده است.

چرا که زنبور عسل به شدت وابسته به عوامل محیطی می باشد. زنبور عسل به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر اثرات مخرب گرد و غبار هوا قرار می گیرد. که نتیجه ان کاهش تعداد زنبوران کندو و تولیدات آن است.

اثرات مستقیم

 •  زنبور عسل به دلیل تنفس هوای غبار آلود از نظر تنفسی دچار اشکال شده و طول عمر آن کاهش می یابد.
 • قدرت دید زنبور عسل به شدت کاهش می یابد و در نتیجه برای جستجوی شهد و گرده نمی تواند به مسافتهای دورتر برود، در جهت یابی اشتباه می کند و نمی تواند به کندوی خود مراجعت نماید یا احتمال ورود اشتباهی به کندوهای دیگر افزایش می یابد.
 • گرد و غبار هوا بر پوشش مویی زنبور عسل چسبیده و با گرده مخلوط می شود در نتیجه غذای گرده ای زنبور عسل کیفیت خود را از دست می دهد.

اثرات غیر مستقیم

 • گرد وغبار موجود در هوا روزنه تنفسی گیاهان را مسدود کرده و توان زیستی آنها را کاهش می دهد.
 • با بسته شدن روزنه های تنفسی گیاهان و نشستن غبار روی اندامهای هوایی گیاهان انجام فتوسنتز مشکل می گردد بنابراین تولیدات گیاهی کاهش می یابد. تولید شهد گیاهان نیز مستقیما به فتوسنتز ارتباط دارد.
 • با نشستن گرد و غبار بر روی پرچم گلها این گرد و غبار به صورت گرده به کندو حمل می گردد که غذای زنبور عسل کیفیت خود را از دست می دهد در نتیجه در پرورش لارو اختلال ایجاد می گردد.

مجموعه این اثرات در نهایت باعث می گردد:

 • طول عمر و تعداد زنبوران عسل کاهش یابد
 • پرورش لارو کاهش می یابد
 • میزان تولید محصول کاهش می یابد
 • در موارد حادتر باعث مرگ کلنی می گردد

پیشنهادات جهت کاهش میزان خسارات

 • حتی الامکان کلنی های خود را در مسیر هوای غبار آلود قرار ندهید
 • در هنگام وقوع گرد و غبار با استفاده از شربت رقیق (شکر ۱: آب ۲) و کیک های جانشین یا مکمل گرده کلنی های خود را تغذیه نمایید.

پاسخ دهید