زنبور.نت > مدیریت پرورش > جابجایی > طرز بازدید شان

طرز بازدید شان

بازدید شان‌ها مستلزم بیرون آوردن آنها از کندو می‌باشد.

شانی را دارای زنبور کمتری است انتخاب و آن را با اهرم بلند کرده و به نحوی در دست می‌گیرند که ضلع بالای شان موازی سطح زمین بوده باشد.

شان را به اندازه ۹۰ درجه طوری می‌چرخانند که ضلع بالای شان به صورت عمود بر سطح زمین قرار گیرد. سپس شان را به اندازه ۱۸۰ درجه در روی محور ضلع مذکور می‌چرخانند.

طوری دست‌ها را جا‌به‌جا می‌کنند که ضلع فوق‌الذکر در زیر و به موازات سطح زمین قرار گیرد. با انجام روش مذکور از ریزش شان‌های سیم کشی نشده و همچنین از چکه‌کردن شهد و عسل‌هایی که روی آنها پوشیده نشده‌اند جلوگیری می‌گردد. پس از بازدید و برای گذاشتند شان مذکور در کناره دیواره خارجی کندو عکس اعمال فوق‌الذکر را انجام داده و سپس شان‌های بعدی را یکی به یکی از دیگری کنترل کرده و بدون وارد کردن ضربه و یا تکانی به آنها را به داخل کندو و در محل قبلی قرار می‌دهند.

پس از اتمام بازدید شان اولی را از کناره دیواره خارجی کندو برداشته و در داخل کندو می‌گذارند. ضمناً بازدید و کنترل شان‌ها باید در روی کندوی مربوطه صورت گیرد و چنانچه از تخته‌های ضمیمه استفاده کرده‌اند در این صورت یکی از این تخته‌ها را در آورده و در کنار دیوراه خارجی کندو قرار داده و سپس شان‌ها را بازدید می‌نمایند.

منبع

منبع

  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عبادالله)