زنبور.نت > مدیریت پرورش > جابجایی > نحوه استقرار کندوها در زنبورستان

نحوه استقرار کندوها در زنبورستان

محل استقرار کندوها در زنبورستان باید به گونه ای طراحی شود که زنبورهای پرواز کننده از کندوهای مختلف مانعی در جلوی زنبورهای دیگر نباشد.
به همین جهت در استقرار کندوها طرح های چون زیگزاگ، مربعی، گروهی و موازی و غیره ممکن است عملی کرد.

شرایط مکانی یک زنبورستان خوب:

  •       رو باز و حتی الامکان دوردست از مردم باشد
  •       کندوها روی سکو قرار گیرد تا زهکشی و تهویه به خوبی صورت گیرد
  •       منبع آب سالم درنزدیکی زنبورستان وجود داشته باشد
  •       در مجاورت منابع غنی شهد و گرده باشد
  •       سوراخ پرواز کندو پشت به باد یا خلاف جهت باد باشد
  •       بهتر است محل زنبورستان بادخیز نباشد
  •       اتاقی برای نگه داری وسایل زنبورداری در زنبورستان وجود داشته باشد
  •      محل زنبورستان بایستی دور از مناطق پر تردد باشد
  • بهتر است سوراخ پرواز در یک جهت نباشد

پاسخ دهید