زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن‌ ﮔﺬراﻧﯽ

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن‌ ﮔﺬراﻧﯽ

‫آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن‌ ﮔﺬراﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد.‬‬‬‬‬‬‬

 • اﻃﻼع از وﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو (ﻣﻠﮑﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻘﺪار ﻋﺴﻞ، ﺑﻴﻤﺎری و آﻓﺎت).‬‬‬‬
 • ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آج‌دار و ﺷﺎن‌ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ )ﭘﻮﮐﻪ( را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺷﺎن‌ﻫﺎ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ داﺧﻠﯽ از ﻣﻮم ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮران درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ زد‬ ‫(ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر زﻧﺒﻮران در زﻳﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ ﺳﻘﻒ داﺧﻠﯽ).‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دو ﺷﺎن ﮔﺮده ﮐﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه (ﻧﺒﻮدن ﮔﺮده در آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ)‬ ‫ﺑﯽ‌ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﮐﻨﺪو ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮده‌ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای زمستان گذرانی آن‌ﻫﺎ لازم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
 • ‫ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ازﮐﭙﮏ زدن ﺷﺎن (ﺧﺼﻮﺻا ﺷﺎن‌ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﮐﻨﺎری ﮐﻨﺪو ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺎرچ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﻴﺮﻧﺪ) یک ﺷﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﮔﻴﺮد. در ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ‌ﺗﺮ از ۱۰ ﺷﺎن دارﻧﺪ، ﻳﮏ ﺷﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار داﺧﻠﯽ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯽ‌ﻣﺎﻧﺪه ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮاره ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﻢ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ دار ﭼﻨﺎن‌ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ (دو ﻗﺴﻤﺖ) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﺎن‌ﻫﺎی ﮐﻨﺎری (ﺑﺪﻧﻪ و ﻃﺒﻘﻪ) ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.‬ ‬‬‬‬‬
 • در ﺻﻮرت ﺑﻮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻖ و ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ.‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن‌ﻫﺎی ﺣﺎوی زﻧﺒﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽ‌ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬

ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ در زﻣﺴﺘﺎن‌ ﮔﺬراﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:‬ ‬‬‬

 • ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ٣ ﺑﻪ ٢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. (٣ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ ٢ ﻗﺴﻤﺖ آب).‬‬‬
 • داروﻫﺎی ﭘﻴﺶ‌ﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد( ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ‬ ‫زﻣﺴﺘﺎن) دادن دارو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو را ﺗﺎ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻌﺪی (ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه) ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫و ﻗﻮی ﻧﮕﻪ ﻣﯽ‌دارد. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در اول ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ داده و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی اﺳﺖ.‬‬‬‬
 • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪو (ﻗﻮی و ﺿﻌﻴﻒ) در ﻣﺪت ٧ اﻟﯽ ۱۰ روز اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.‬‬‬
 • ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺷﺮﺑﺖ دادن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮری دارد ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی از ﻇﺮوف ﺑﺰرگ‌ﺗﺮ و در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ از ﻇﺮوف ﮐﻮﭼﮏ‌ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮ‬ ‫روز آن‌ﻫﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮد.‬ ‬‬
 • ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮا ﮔﺮم اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫زﻧﺒﻮران وﺟﻮد دارد، ﺷﺮوع ﮐﺮد. اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ آب ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.‬ ‬‬
 • درﻳﭽﻪ ‌‌‌ﭘﺮواز را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫اﻧﻔﺮادی ﻗﺮار داده و از ﺑﺴﺘﻦ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﺧﻮدداری ﮐﺮد.‬‬‬‬‬‬
 • ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن در آن ﺟﺎ نگهداری ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ،‬ ‫اﻧﺠﺎم داد. زﻳﺮا ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ‬ ‫زﻧﺒﻮران وﺟﻮد دارد.‬‬‬