زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > بچه گیری مصنوعی به روش هم جواری

بچه گیری مصنوعی به روش هم جواری

این نوع بچه‌گیری آسان‌ترین نوع می‌باشد. دراین روش یک کندو ده قاب یا بالای هشت قاب را از کل لحاظ به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.

یعنی اگه کلنی کلاً ۸قاب تخم روز و لارو و شفیره و ۲قاب گرده و عسل دارا باشد دو بچه ۴ قاب تخم بعلاوه ۱ قاب گرده و عسل تقسیم می‌کنیم که دوتا ۵ قابه می‌شود که یکی ملکه مادری را دارد و به دیگری در تخم‌ها که داده شده حتما حتماً یک قاب تخمشو‌٬ تخم یک تا سه روزه داده شود تا در شاخون زنی توسط زنبوران جهت پرورش ملکه استفاده گردد هرچه سن تخم جوان‌تر باشد ملکه مطلوبتری خواهد شد.

سپس هر دو بچه کلنی ایجاد شده را به فاصله تقریباً نیم‌متری از هم در محل کلنی مادری قرار می‌دهیم طوری که جای کندو مادری وسط دو بچه بوده و خالی بماند.

بهتر است رنگ جعبه هر دو بچه یک رنگ باشد.  این نوع بچه گیری صرفاً بخاطر تقسیم مساوی زنبوران کارگری مزرعه رو بین دو بچه انجام می‌گردد بطوری که دریچه پرواز بچه‌ها به سمت دریچه کندو مادری باشد تا زنبوران مزرعه رو حین برگشت به کندوها به هر دو بچه تقریباً مساوی وارد شوند.

اینطوری بدون افت و برگشت جمعیت بچه‌ها هر دو بچه جدید بدون بردن به جای دیگه در زنبورستان مستقر و مشغول کار می‌شود.