زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > تهیه شربت برای تغذیه زمستان زنبوران

تهیه شربت برای تغذیه زمستان زنبوران

معمولاً  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺤﺮک ﺑﻬﺎری را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۱ ﺑﻪ ۱ (ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ در ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ آب)‬ ‫درﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻞ‌ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۳ به ۵ (دارای ۵ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ۳‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ آب) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﻢ‌ﭼﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺒﻮران اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﺑﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ‌ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺶ‌ﺗﺮ و ﺻﺮف ﮐﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.‬

‫ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪوﻫﺎ، قبلاً ﻣﻘﺪار ﻏﺬای ﻣﻮﺟﻮد (ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه) در داﺧﻞ‬ ‫ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﮐﻨﺪو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده‬ ‫و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﻴﺎز ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬای ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

‫اﺻﻮلاً ﻣﻘﺪار ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﮏ ﮐﻨﺪو را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن‌ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی آن‌ﻫﺎ را ‫از زﻧﺒﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ، (ﭘﺮ از زﻧﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺑﺮآورده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻨﺪو ﻣﺜﻼ‬ ‫ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﻨﺪوی ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت ۱/۵ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻳﮏ ﺷﺎن داداﻧﺖ را ﺣﺪود ۲ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﺑﺮآورد‬ ‫ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪار ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ، ﺷﺎن‌ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫

و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (لیتر) ﻫﺮ ﮐﻨﺪو را از راﺑﻄﻪ‬ ‫وزن ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم‬ ‫را بر عدد ۱/۶۵ تقسیم کرده و بعد حاصل را با حجم آب (لیتر) جمع می‌کنیم.‬

ﻣﺜﺎل: ﮐﻨﺪوﻳﯽ از ﻧﻮع ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت دارای ۶ ﺷﺎن ﭘﺮ از زﻧﺒﻮر دارﻳﻢ. اﮔﺮ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ آن ۴‬ ‫ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ شربت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۲:۳ (۳ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ ۲ ﻗﺴﻤﺖ آب) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.‬

‫ﺣﻞ: اﺑﺘﺪا ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻻزﻣﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻴﻢ:‬ ‫ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ‬‬ ۹=۱/۵*۶

١ــ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ‫ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ۱۰=۱+۹‬

٢ــ ﺑﺮای ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ۱‬ ‫ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.

٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ۴ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﻋﺴﻞ ﮐﻨﺪو ﺷﮑﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ‫ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ۶=۴-۱۰

۴ــ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺎﺳﺐ‬

‫ﻟﻴﺘﺮ آب ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ‬
۲ ۳
ﻟﻴﺘﺮ آب‬  ۴ ۶

‬حال با استفاده از حجم آب بدست آمده عدد ۴ را در فرمول حجم شربت مورد نظر وارد کرده و مقدار شربت مدنظر را محاسبه می‌کنیم.

یعنی ابتدا ۶ (حجم شکر مورد نیاز) که با توجه به مورد ۳ به دست آمده بود را بر عدد ثابت ۱/۶۵ تقسیم کرده و حاصل آن را با عدد ۴ (حجم آب مورد نیاز) که از فرمول بالا بدست امده جمع می‌کنیم  و در آخر به عدد ۷/۶۳ یعنی حجم شربت مورد نیاز برای کندو می‌رسیم.

پاسخ دهید