زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > مستقر کردن زنبور پاکتی در کندو

مستقر کردن زنبور پاکتی در کندو

پس از دریافت زنبور پاکتی، باید آنها را در محلی خنک و تاریک قرار داده و سطح توری آنها را مختصراً با شربت ۴۰ به ۶۰ که حاوی داروی “فومیدل-ب” است اسپری نمود.

از هنگام غروب آفتاب تا صبح روز بعد می‌توان آنها را در کندوها مستقر کرد. برای این کار باید آنها را در محل زنبورستان برده و ۳ یا ۴ قاب از وسط کندویی که قبلاً آماده و در محل مورد نظر قرار داده شده است خارج نمود.

در صورتی که هوا به اندازه کافی سرد نباشد و به طور طبیعی قدرت پرواز زنبورها کاسته نشود، بهتر است موقع تخلیه قفس‌های زنبور پاکتی در کندوها‌، آنها را با شربت قند رقیق مختصراً اسپری کرد. پس از این کار قفس را به آرامی از محل قاعده به زمین زد سپس قوطی شربت و ملکه را برداشت و زنبورها را به داخل کندو تخلیه می‌نماییم.

قاب‌هایی را که قبلاً از کندو خارج کرده بودیم باید در داخل کندو و در محل خود قرار داده شوند به طوری که به آنها فشار وارد نگردد و زنبور در زیر آنها کشته نشود بلکه به واسطه وزن خود پایین رفته و مستقر شوند.

سپس چوب پنبه سوراخ ورودی قفس ملکه را برداشته و قفس حاوی ملکه را بین دو شان وسطی کندو مستقر کرده تا ملکه از آن خارج گردد‌ و بالاخره شربت‌خوری کندو را پر از شربت کره و درب آن را می‌بندیم. ضمناً برای جلوگیری از غارت باید سوراخ پرواز کندو را تنگ نمود.

منبع

منبع

  • پرورش زنبور عسل (عبادی، رحیم)
  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عبادالله)