زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > مسمومیت زنبور عسل

مسمومیت زنبور عسل

استفاده زنبور عسل از شهد یا گرده گل‌هائی که بطور مستقیم مورد سمپاشی قرار گرفته‌اند. اثر سمیت بقایای برخی از سموم برای چند روز و حتی چند هفته بر روی گیاهان باقی می‌ماند.
استفاده زنبور عسل از شهد یا گرده گلهائی که بطور غیر مستقیم بر اثر انتقال سموم در خلال سمپاشی توسط باد آلوده به سم شده‌اند. استفاده زنبور عسل از آب‌هائی که به سموم کشاورزی آلوده شده‌اند. تغذیه زنبورهای نوزاد از گرده گل‌های آلوده به سم که توسط زنبور عسل جمع‌آوری و به کندو آورده شده است.

تغذیه زنبور عسل از گیاهان سمپاشی شده غالباً سبب از بین رفتن آنها در باغ و مزرعه و یا پس از بازگشت به کندو (قبل از تبادل شهد و گرده )می‌شود که در هر حال باعث کاهش جمعیت کندو می گردد. بعضی سموم خطرناک که توسط زنبور به داخل کندو آورده می‌شود موجب مسمومیت و نهایتاً مرگ و میر تمامی جمعیت کندو اعم از نوزاد و بالغ منجر می شود. سموم کشاورزی از طریق تماس مستقیم، دستگاه گوارش یا دستگاه تنفس وارد بدن زنبور عسل می‌شوند.

سم وارده به بدن زنبور ممکن است دستگاه گوارش را فلج یا فعالیت آنرا مختل کند که در این صورت حشره قادر به هضم و جذب مواد غذائی نبوده و بر اثر گرسنگی خواهد مرد. ممکن است سموم آلی بر روی دستگاه عصبی زنبور عسل اثر گذارند و قدرت حرکت و انجام فعالیت‌های عادی از جمله یافتن غذا را از حشره سلب نماید که در این حالت حشره بر اثر گرسنگی و از دست دادن آب بدن تلف خواهند شد.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید