زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > نگهداری ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ‬‬‬‬‬‬

نگهداری ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ‬‬‬‬‬‬

‫زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺒﻮران در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه‌ای‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﮐﻨﺪو را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ.‬

زﻧﺒﻮران زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، دارای ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن‌ﻫﺎ را از ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻮزادان داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﻧﺪه ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن‌ﭼﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن‌ﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺶ‌ﺗﺮ ﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺷﺪن ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺷﺪه و ﭼﻮن ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﭘﺮواز و ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو‬ ‫ﻋﻤﻞ دﻓﻊ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺤﻴﻂ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت زﻧﺒﻮران ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮران ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺤﺮﻳﮏ آن‌ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﺮ و ﺻﺪای‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﻫﺠﻮم ﺟﺎﻧﻮران از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻣﺜﺎل آن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو و ﺿﺮﺑﻪ‌ﻫا و ﺗﮑﺎن‌ﻫﺎی‬ ‫ﺑﯽﻣﻮرد و … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﻏﺬای آن‌ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﯽ‌ﻳﺎﺑﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن: ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﯽ ﮐﻢ‌ﺗﺮ‬ ‫ﺷﻮد، زﻧﺒﻮرﻫﺎ در روی ﺷﺎن‌ﻫﺎ روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ را ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف ﺣﺮارت ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان‌ ‫ﺣﺮارت از ٢١ درﺟﻪ ﮐﻢ‌ﺗﺮ ﺷﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن‌ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﮐﻢ‌ﺗﺮ از ٧ درﺟﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻣﯽ‌آﻳﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻘﺪر‬ ‫ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﻮد، ﻣﺘﺮاﮐﻢ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮﺷﻪ را ﻗﺸﺮی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﯽ‌ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف‬ ‫ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت ﮐﺮده و ﺗﻮده داﺧﻠﯽ را ﮔﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ‌دارﻧﺪ.

ﺿﻤﻨا زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻗﺸﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮﺷﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﮔﺮم‌ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺒﻮران داﺧﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻮض ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﮔﺮدش و‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اداﻣﻪ دارد. ﺿﻤﻨا زﻧﺒﻮران ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺎن‌ﻫﺎ داﺧﻞ‬ ‫ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﺎن‌ﻫﺎ را ﮐﻪ در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮران‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮده و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ روی‬ ‫ﺷﺎن‌ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻮب ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ روی ﺷﺎن‌ﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

در ﺻﻮرت‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻠﻨﯽ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.‬ ‫ﻧﮑﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای نگهداری زﻧﺒﻮرﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ از ﺑﺎد

ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮواز آن ﺷﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮی ﮐﻨﺪو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﺮات آﺑﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮران‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، درﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﺪه زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو‬ ‫ﻣﯽ‌ﺷﻮد.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﯽ نگهداری ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن‌ﭼﻪ‬ ‫ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺪو ٣ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮان آن را در ﻫﻮای آزاد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ‬ ‫ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز آن ﺗﺨﺘﻪ‌ای ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺑﺮف و ﺑﺎران‬ ‫ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺷﻮد و ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮران ﻧﻴﺰ از اﻃﺮاف ﺗﺨﺘﻪ وارد ﮐﻨﺪو ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﻴﻢ‌ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮف در‬ ‫ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز، ﺑﺎﻳﺪ سریعا ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن آن اﻗﺪام ﮐﻨﻴﻢ. ﻏﻔﻠﺖ در اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ‬ ‫ﮐﻠﻨﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ درب‬ ‫ﮐﻨﺪو ﮐﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺪار ﮐﻨﺪو ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﻪ‌ای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ صدای زﻧﺒﻮر ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﭘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ببرﻳﻢ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‬‬‬‬‬