وزن کردن کندوها

بیشتر زنبورداران کلنی‌های خود را از یک طرف بلند کرده و با سبک سنگین‌کردن آن مقدار ذخیره زمستانی را بررسی می‌کنند.

این روش خوبی نیست زیرا خریدن یک قپان برای وزن‌کردن کلنی‌ها به سرمایه زیاد نیاز ندارد. در واقع با استفاده از اطلاعات دقیقی که از وزن‌کردن با قپان بدست می آید زنبوردار به این نتیجه خواهد رسید که پول قپان و زحمت توزین کندوها در مقابل سود حاصل از مدیریت دقیق بسیار ناچیز است.

در طول زمستان امکان باز کردن درب کندوها وجود ندارد می‌توان با وزن کردن کلنی‌ها و محاسبه اختلاف وزنی فعلی و قبلی به وضعیت داخل کندو پی برد.

به طور مثال در فاصله ۲۰ روز شما دوبار یک کندو را توزین می‌کنید و در می‌یابید که کندو ۱۰ کیلو‌گرم کاهش وزن داشته است با توجه به جمعیت کلنی در صورتی که این کاهش وزن معقول نباشد احتمال دارد کندو غارت شده باشد.

بنابراین فورا یکی دو قاب بر حسب مقدار نیاز کلنی در جایی از کندو که زنبورداران به آن دسترسی داشته باشند آویزان کنید و به این ترتیب کلنی غارت شده را از مرگ حتمی نجات دهید.

 

پاسخ دهید