زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > ‫‫رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪو

‫‫رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪو

ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫زﻧﺒﻮردار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮد وﺿﻊ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‬‬‬‬‬

زﻳﺮا وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار،‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه‌ای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻬﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫داﻧﻪ ‌ﮔﺮده ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺒﻮردار‬ ‫از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

  • ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎی ﺯﻳﺎﺩ: در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و‬ ‫در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﮐﻪ دارای زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ، در ﭘﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ و رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار‬ ‫داد ﺗﺎ از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.‬‬‬
  • ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‬
  • ﺑﺎﺩﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ: اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻋﮑﺲ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در داﺧﻞ‬ ‫ﮐﻨﺪو ﭼﻪ ﮔﺮم و ﭼﻪ ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮدادن ﺣﺮارت داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ‌ﺷﻮد )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﮑﺮو ﮐﻠﻴﻤﺎی داﺧﻞ‬ ‫ﮐﻨﺪو( ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو ﺧﺼﻮﺻ‌‌‌ﺎ در ﻣﻮرد‬ ‫رﺷﺪ ﻧﻮزادان ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
  •  ﺑﺎد ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮران ﺧﺼﻮصاً ‫‫در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺑﺎد ﺧﻴﺰ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻪ ﻭ ﺷﺮﺟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‬
  • ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺍی ﻛﺜﻴﻒ (ﺩﻭﺩ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ)‬

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ: دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی دارای اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫اﺳﺖ، وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻞ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ‬ ‫ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻘﯽ (ﻋﺴﻞ ﮔﻞ) را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻗﻀﺎوت در ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎری زﻧﺒﻮردار ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬

وﺟﻮد آب ﺗﻤﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ دراﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ وﺟﻮد آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ‬ ‫ﻧﻮزادان اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آب، زﻧﺒﻮردار ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﮑﺮ آب و اﻳﺠﺎد آﺑﺸﺨﻮار‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺮک آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮران را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ.‬ ‫‬‬‬‬

رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ: از آن ﺟﺎ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری‌ﻫﺎ‬ ‫ﺣﺴﺎس اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮای ﭘﻴﺶ‌ﮔﻴﺮی زﻧﺒﻮران از ﺑﻴﻤﺎری‌ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن‌ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰه‬ ‫ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.‬ ‫‬‬‬

وﺟﻮد ﮔﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﭼﻨﺎن‌ﭼﻪ ﻣﺤﻞ دارای‬ ‫ﮔﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و ﺿﺮر آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺒﻮرداران ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻣﯽ‌ﺷﻮد.‬ ‫ﻳﮑﯽ از راه‌ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺷﺮﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﻴﻢ. اﮔﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯽ‌آﻳﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ، زﻧﺒﻮران ‫اصلا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﺑﺖ و ﻋﺴﻞ ﻧﻤﯽ‌آﻳﻨﺪ.‬ ‬‬‬‬‬

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻞ و در ﮔﻮدال‌ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ: ﻗﺮاردادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ در‬ ‫ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آب و ﭘﻴﺸﺮوی آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.‬‬

‫راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ: ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ وﺳﺎﻳﻞ‬ ‫ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪوﻫﺎ‬ ‫را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم داد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ‬ ‫ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺟﺎده‌ﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اذﻳﺖ و ﻧﻴﺶ زدن اﻃﺮاﻓﻴﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻧﺒﻮران‬ ‫ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬

فاﺻﻠﻪ ﮐﻨﺪوها از ﻳﮏ دﻳﮕﺮ: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮردار ﺑﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺪو را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.‬ ‬‬

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻴﺶ از‬ ‫ﺣﺪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﺸﻮد زﻳﺮا ﮔﺮﻣﺎی زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن زﻧﺒﻮران از ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺶ و‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎن‌ﻫﺎ و ﺧﺮاب ﺷﺪن آن‌ﻫﺎ و رﻳﺰش ﺷﻬﺪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺮوز ﻏﺎرت‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺬارد.‬ ‫

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ زﻳﺎد و وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ روی ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎی‬ ‫ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ ﭼﻮﺑﯽ و ﻳﺎ ﺑﻠﻮک‌ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد. زﻳﺮا ﻗﺮارﻧﺪادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ روی ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ و ﮐﻢ ﺷﺪن اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻨﺪو ﻣﯽ‌ﺷﻮد‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮری‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮس، ﮔﺮگ، ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ، ﻣﻮش و زﻧﺒﻮرﺧﻮار و … ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﻓﻮق و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺒﻮردار در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن‌ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.‬ ‫‬‬‬‬‬

اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز: ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭼﻴﺪه ﺷﻮد زﻳﺮا وﺟﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﻃﺮاف ﮐﻨﺪو ﺳﺒﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺳﺮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ورود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ‌ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬

‫رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ‬‬‬

‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺄﺳﻴﺲ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن داﺋﻤﯽ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد:‬

  • ‫ اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻻزم: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮرداری اﻗﺪام ﺷﻮد. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ، اﻃﺎق ﮐﺎر، ﮐﺎرﮔﺎه، اﻧﺒﺎر،‬ ‫ﺳﺮﭘﻨﺎه، اﻃﺎق ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺎب‌ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﺖ، دوش و آﺑﺸﺨﻮار.‬
  •  ‫ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ اﻃﺮاف زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن: ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻃﺮاف آن ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پاسخ دهید