زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪو

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪو

‫ﺑﺎ ﮐﻮچ دادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺗﻮان از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده‌ﻫﺎی ﻓﺮاوان‬ ‫ﺑﺮد.

اﻳﻦ ﻧﻘﺎط از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺴﻞ‌‌دﻫﯽ از ﻣﺪت‌ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮردار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زﻧﺒﻮردار ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮچ ﻳﺎ کوچ‌ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ‌اش ﻃﺮح‌رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ‌ای ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮچ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﮐﻮچ‌ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫اﻟﻒ) ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ‬‬‬ﮐﻨﺪو

‫ﻋﺴﻞ ﻣﺎزاد ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن در ﺑﻴﻦ راه ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﻳﺨﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻔﻪ‌ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻧﺒﻮران ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ‌ﻫﺎی ﭘﺮواز و ﺑﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺪو از ﮐﻮﺑﻴﺪن ﻣﻴﺦ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮ و‬‌ ‫ﺻﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ‌آورد ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد. زﻳﺮا اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ زﻧﺒﻮران ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮﻧﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺪو از ﺗﺴﻤﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﮑﺎن‌ﻫﺎی ﻗﺎب‌ﻫﺎ درداﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ زﻧﺒﻮران و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی‬ ‫از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻗﺎب‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻟﻪ ﺷﺪن زﻧﺒﻮران و ﻣﺮگ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻟﺐ‌ﻫﺎی ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ‬ ‫را ﮐﻪ داﺧﻞ آن‌ﻫﺎ ﮐﻢ‌ﺗﺮ از ده ﻗﺎب دارد ﺑﻪ ده ﻗﺎب رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎب‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ‬ ‫و ﺣﺘﯽ ﻗﺎب ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داد.‬

‫ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﭽﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای در ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮری‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﮔﺮﻣﺎی زﻳﺎد و ﻋﺪم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻗﺒﻞ از‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻮراخ‌ﻫﺎی ﭘﺮواز را ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺳﻴﻤﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎ درﻳﭽﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻮراخ‌دار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺖ.‬ ‫

ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪو را ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎ ﻋﺎری از ﺳﻮراخ و ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در‬ ‫ﺑﻴﻦ راه ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن‌ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.‬

ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﮐﺮد و در داﺧﻞ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﮐﻨﺪوﻫﺎی‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻦ وزن را در زﻳﺮ و ﺳﺒﮏ‌ﺗﺮ را روی آن‌ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﺿﻤﻨ‌ﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف‬ ‫ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎن‌ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ب) ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل (ﮐﻮچ)‬‬‬

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪو ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و در ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن داﻧﻪ ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ ﮔﻞ و … ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺻﺒﺢ زود ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﭘﺮواز زﻧﺒﻮران اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮد.‬

در ﻣﺴﺎﻓﺖ‌ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻳﮏ ﭘﺮواز ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪوﻫﺎ‬ ‫را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد. ضمنا ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اداﻣﻪ داد. ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮای داﺧﻞ ﮐﻨﺪو‬ ‫ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ، ﻓﻀﺎ و ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮران را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﯽ‌ﺗﻮان‬ ‫ﻣﻘﺪاری آب وﻟﺮم را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی ﺑﺮ روی زﻧﺒﻮران ﭘﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻروﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ج) ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل‬‬‬

‫ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﻗﺮاردادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎزه، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده‬ ‫و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ازﻳﮏ ﻃﺮف ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮراخ ﭘﺮواز آن‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌‌ﮐﻨﻴﻢ.

ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮐﺮدن ﺳﻮراخ ﭘﺮواز‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﻣﯽ‌ﭘﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺒﻮران اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ. ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺒﻮران ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ روز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ‌رﺳﻨﺪ، ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ روز‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم داد.‬ ‫ﻫﺮﮔﺎه زﻧﺒﻮران ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﺟﺎ ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه را ﺗﮑﺎن داده و‬ ‫ﺷﺎن‌ﻫﺎی ﺗﺨﻢ‌رﻳﺰی ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﻘﺎل داد.