زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > کیفیت برتر، شهرتی برای عسل کردستان

کیفیت برتر، شهرتی برای عسل کردستان

استان کردستان با دارا بودن پوشش گیاهی مناسب استانی مستعد برای تولید با ارزش‌ترین ماده غذایی یعنی عسل در کشور است.

ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی دور ﺗﺎ اﻣﺮوزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن با ۱۶۴هزار و ۵۴۶ ﮐﻨﺪو ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه رتبه دوازدهم کشوری را در زمینه تولید عسل دارا اﺳﺖ اما از نظر مرغوبیت با کیفیت‌ترین است.

رئیس اتحادیه زنبورداران استان کردستان عسل کردستان را جزء بهترین عسل‌ها دانست و گفت: کیفیت عسل کردستان را گل‌ها و طبیعت آن تضمین می‌کنند‌، عسلی با کیفیت که خروجی آزمایشگاهی آن با ساکارز زیر ۱% بوده است.

محمدی خواه افزود: از این تعداد ۱۵۷هزارو ۸۵ کلنی مدرن و ۷هزارو ۴۶۱ کلنی بومی است.

بر اساس آخرین آزمایش مؤسسه علوم دامی کشور عسل حاصل از درختان و گونه‌های گیاهی کردستان، بهترین عسل با خواص کامل از جمله خواص برتر ضد باکتریائی در ایران شناخته شده است و همین امر موجب ایجاد زمینه صادرات این محصول شده است.

۲هزار ۸۵۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که بیش از ۹۰درصد آن شهد خیز و مناسب برای تغذیه زنبور عسل است که ارتباط مستقیمی با کیفیت عسل می‌تواند داشته باشد.

خالد جعفری ﻣﻌﺎون بهبود ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ جهاد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن گفت: با توجه به شرایط مساعد استان برای پرورش زنبورعسل طرح ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺒﻮرداری ﺟهت ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﺎن تائید ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺄﻣﯿﻦ وﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

وی افزود: در اﯾﻦ طﺮح ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻌﺪادی از روستاهای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﺎن کردستان، اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ آﻣﻮزش‌های ﻻزم را طﯽ ﮐﺮده، ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادی ﮐﻨﺪو، از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.

بر اساس نتایج آمارگیری تعداد ۳هزار ۶۰۷ نفر در استان به زنبورداری اشتغال دارند که که به ازای هر زنبوردار ۲۸۵ کیلوگرم عسل تولید شده است.

نتایج سرشماری نشان می‌دهد که شهرستان سقز از نظر تعداد کلنی (۳۳ درصد) و تولید عسل (۲۹ درصد) و تعداد زنبوردار (‌۳۴درصد) در رتبه اول استان بوده و شهرستان‌های سنندج ، مریوان و کامیاران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

زﻧﺒﻮرداری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تسهیلات و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ظﺮﻓﯿﺖ‌هایی ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن کردستان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮان از اﯾﻦ ﮐﺎر در راﺳﺘﺎی برنامه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐرد.

رونق صادرات‌، ارائه دوره‌های آموزشی و ترویجی و توسعه کلنی‌های مدرن در چند سال گذشته موجب توسعه زنبور‌داری در استان کردستان شده است و با ادامه این روند هر سال شاهد رونق بیشتر در این بخش هستیم.