انواع عسل

انواع عسل هائی که در بازار وجود دارد بر مبنای منشاء گیاهانی آنها تقسیم بندی می شوند. مثلا عسل مرکبات، عسل گون، عسل شبدر، عسل یونجه، عسل آویشنی وعسل مخلوط.

روش دیگر تقسیم بندی عسل بر حسب نحوه تولید آن:

عسل مایع Liquid honey این نوع عسل توسط نیروی گریز از مرکز یا صاف کردن شان خارج می شود.

عسل شان Comb honey عسلی است که در حجرات شان قرار دارد.

Cut comb honey که عسل شان را قطعه بندی می کنند و ممکن است به شکل مکعب یا مکعب مستطیل در اندازه های مختلف عرضه شود.

عسل شان Chunk honey که در آن عسل مایع می ریزند.

Spun honey در شرایط کنترل شده آن را کریستالیزه می کنند که بیشتر در کانادا مرسوم است.

گاهی عسل را متناسب با زمان تولید آن تقسیم بندی می کنند، مثل عسل بهاره، عسل تابستانه.

گاهی عسل را متناسب با محل تولید آن تقسیم بندی می کنند. مثل عسل خوانسار، عسل سبلان، عسل سهند، عسل دماوند، عسل جنگل و غیره.

در برخی موارد نیزعسل را درجه بندی می کنند. برای مثال در آمریکا برای درجه برندی عسل شان و عسل مایع استانداردهائی را تعیین کرده اند که در آنها در امور فروش، کنترل کیفیت و غیره استفاده می شود.

برای عسل مایع چهار درجه تعیین شده است که عبارتند از:

درجه A (تجملی)

درجه B (ممتاز)

درجهC (استاندارد)

 درجه D (زیر استاندارد)

عواملی که در درجه بندی عسل مایع موثرند عباتند از:

طعم، مزه، رنگ، عدم آلودگی، درصد طوبت، شفافیت.

درجه بندی عسل شان در آمریکا:

  •       عسل شان تجملی آمریکایی U.S.Fancy شماره یک
  •       عسل شان آمریکایی شماره دو
  •       عسل شان درجه بندی نشده

عواملی که در درجه بندی عسل شان موثرند عبارتند از:

  •       وجود درپوش روی حجره های شان
  •       کنده نبودن این درپوش ها
  •       یکنواختی سطح شان
  •       عدم وجود حجرات گرده گل و لارو و شفیره و ذرات معلق درشان
  •       عدم وجود عسلک

پاسخ دهید