زنبور.نت > فرآورده‌ها > گرده > موارد استفاده چربی ها در زنبور عسل

موارد استفاده چربی ها در زنبور عسل

مصرف چربی ها توسط زنبورعسل مشابه سایر حشرات است.

  • در زمان گرسنگی Starvation که حشرات گرسنه از اسیدهای چرب استفاده می کنند.
  • در زمان دگردیسی Metaomorphosis  در زمان دگردیسی چربی ها نقش بسیار زیادی دارند.
  • چربی ها در ساختمان بافت های بدن زنبورعسل Tissue Structure نقش دارند.
  • اسیدهای چرب جزئی از ساختمان فسفولیپیدها هستند که در ساختمان غشاء سلولی به کار می روند.
  • مهم ترین اسید چرب با زنجیر طویل که در بدن زنبورعسل شناخته شده است اسید اولئیک است که حدود ۶۰% کل چربی های بدن حشره بالغ را تشکیل می‌دهند.

%۴۰ بدن لارو و ۵۸% چربی بدن شفیره را تشکیل می دهد. اسید پالمیتیک و اسید استئاریک در مراحل بعدی قرار دارند.