زنبور.نت > پرورش ملکه > شرایط مناسب پرورش > شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی مناسب پرورش

شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی مناسب پرورش

تولید ملکه در کندو به طور طبیعی زمانی آغاز می‌شود که شرایط طبیعی محیط پرورش ملکه مناسب باشد. وضعیت محیط مذکور باید بتواند برای به وجود آوردن جمعیت مناسب و زیاد، انتقال شهد و گرده کافی به داخل کلنی و تولید ژله رویال فراوان برای تغذیه شاخون های تولید شده شرایط لازم را فراهم نماید.

پوشش گیاهی مناسب برای تامین شهد و گرده کافی از مهم ترین عوامل موفقیت زنبورداری و پرورش ملکه می باشد.

همچنین شرایط اقلیمی مناسب منطقه مانند بارندگی های به موقع و دمای مناسب هوا در فصل ها و زمان های گوناگون زیر بنای موفقیت زنبوردای یک منطقه است زیرا وجود پوشش گیاهی مناسب را در دراز مدت تامین می کند.

وجود پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی و فصلی مناسب برای بروز توانمندی های گیاهان موجود در منطقه و گل دهی این گیاهان و تولید شهد و گرده کافی به زنبورهای عسل امکان برداشت شهد و گرده کافی از این گیاهان را می دهد و وجود شهد و گرده کافی در کلنی در تامین شرایط لازم برای پرورش ملکه نقش اساسی دارد.

انتقال گرده کافی به کلنی و وجود ذخیره گرده کافی در کلنی به طور طبیعی در کلنی های زنبورعسل باعث ایجاد سلول های نر و در نتیجه به وجود آمدن زنبورهای نر می‌شود که از نخستین علائم ظهور مناسب پرورش ملکه در هر منطقه می باشد.

پس از تولید زنبورهای نر تداوم گل دهی و ظهور گل گیاهان دیگر در منطقه در تامین شهد و گرده کافی در کلنی و پرورش ملکه در شرایط طبیعی داخل کندو نقشی مهم دارد. به طور که در این زمان اگر ذخیره غذایی کلنی کافی و مطمئن بوده و انتقال شهد و گرده به کلنی تداوم داشته باشد، تولید سلول های ملکه و نیز پرورش لاروهای ملکه در این سلول ها انجام می شودمی‌شود.

ژله رویال مورد نیاز برای لاروهای مذکور در شرایطی در کلنی ها تامین می‌شود که گرده فراوان و شهد کافی در اختیار کلنی باشد، زیرا زنبورهای کارگر جوان تولیدکننده ژله رویال برای انجام وظیفه خود به گرده فراوان نیاز دارند.

در ایستگاه های پرورش ملکه و زنبورستان هایی که به تولید ملکه می پردازند ضمن انتخاب محل مناسب برای پرورش ملکه از شرایط اقلیمی (دما و بارندگی) و پوشش گیاهی مناسب برخوردار باشد، در فصل پرورش ملکه را به طور مصنوعی مهیا می سازند.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید