زنبور.نت > پرورش ملکه > تولید تجاری ملکه > تهیه لارو و پیوند کردن

تهیه لارو و پیوند کردن

برای انجام دادن پیوند باید لاروهای کارگر زیر ۳۶ ساعت و ترجیحا یکروزه با مقدار ژله مناسب انتخاب و به داخل سلول‌های مصنوعی آماده شده منتقل شوند.

لاروهای یکروزه عمولا یک و نیم برابر تخم هستند و باید آنها را از سلول‌های کارگر در قالب‌های معمولی انتخاب و با کمک سوزن پیوند به داخل سلول‌های مصنوعی منتقل کرد.

در صورتی که حداکثر صد لارو یکروزه مورد نیاز باشد می‌توان لاروهای مناسب و یکروزه را از داخل قاب های عمومی کندو پیدا کرد و آنها را به سلول‌های مصنوعی انتقال داد، ولی اگر تعداد لارو مورد نیاز بیشتر باشد از روش محبوس کردن ملکه روی یک قاب خالی استفاده کرد.

روش جستجویی

اگر تعداد لارو مورد نیاز پرورش دهنده ملکه کم و حداکثر صد لارو باشد از این روش استفاده می‌شود. در این روش، پس از آماده نمودن سلول‌ها و مهیا کردن شرایط انتقال یا پیوند لارو، یکی از بهترین کلنی‌های زنبورستان انتخاب و یک قاب از داخل آن به اتاق پیوند منتقل می‌شوند. سپس این قاب را روی میز پیوند قرار می‌دهند و زهوار دارای سلول‌های مومی ملکه روی قاب قرار داده می‌شود.

سپس با دقت لاروهای یک تا نیم روزه از داخل سلول‌ها انتخاب و با کمک سوزن پیوند به سلول‌های ملکه منتقل می‌شود.

در این روش، چون سن لاروهای داخل قاب متفاوت است، سرعت شخص پیوند کننده کم خواهد بود. ضمنا به دلیل اختلاف سن لاروهای منتقل شده، در انتهای عملیات پرورش ملکه، مشکلتی به وجود می‌آید که باید با اعمال روش‌های خاص از برخی از آنها که می‌تواند علیات پرورش ملکه را مختل کند، جلوگیری کنیم.

روش محبوس کردن ملکه

اگر تولید ملکه در سطح وسیع و تعداد لارو مورد نیاز بیشتر از صد عدد باشد می‌توان ملکه کلنی مورد نظر برای انتخاب لارو را داخل قاب محبوس کننده ملکه قرار داد. به این ترتیب که ملکه را روی یک قاب تیره رنگ خالی درون محبوس‌کننده ملکه قرار می‌دهیم.

در این حالت زنبورهای کارگر به آسانی به داخل قفس حبس ملکه رفت و آمد می‌کنند، ولی ملکه نمی‌تواند از آن خارج شود. در مدت یک روز تمام ملکه قاب را پر از تخم یک روزه می‌کند.

با نوشتن تریخ روی قاب و قرار دادن آن در کندوی پرستار می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که پس از گذشت سه روز و تفریخ تخم و نیز پس از گذشتن ۲۴ ساعت از تفریخ این تخم ها یعنی روز چهارم حبس ملکه، قاب را به اتاق پیوند منتقل کنیم. همه لاروهای موجود در قاب یکروزه و آماده انتقال به سلول‌های ملکه هستند بنابراین با استفاده از این روش می‌توان سرعت انتقال را افزایش داد و گذشته از آن به دلیل هم سن بودن لاروهای منتقل شده، ملکه‌های به وجود آمده در انتهای عملیات پرورش ملکه، هم سن خواهند بود و مشکلات مربوط به روش قبلی منتفی می‌شود.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید