زنبور.نت > پرورش ملکه > تولید تجاری ملکه > تولید ملکه در شرایط کنترل شده

تولید ملکه در شرایط کنترل شده

برای تولید ملکه در شرایط کنترل شده به صورت نجاری و به تعداد زیاد، افراد بسیاری کوشیده‌اند، ولی دولیتل را پدر روش مدرن تولید ملکه در جهان شناخته‌اند. او در سال ۱۸۸۸ کتابی در این مورد به چاپ رساند که چندین بار نیز تجدیدی چاپ شد.

نخستین بار دولیتل متوجه شد که می توان سلول‌های ملکه دست ساز را به کلنی های زنبورعسل معرفی کرد و زنبورهای کارگر این سلول ها را می‌پذیرند. همچنین برای نخستین بار او پیوند لاروهای جوان را انجام داد و از این راه تولید ملکه به تعداد زیاد و در سطح تجاری را در زنبورستان های تولید ملکه عملی ساخت.

دولیتل متوجه شد که تولید ملکه در شرایط بچه دادن کلنی ها در هر منطقه بسیار رضایت بخش است، زیرا در این زمان شهد و گرده فراوان در منطقه وجود دارد، بنابراین برای موفقیت در پرورش ملکه باید کلنی ها را در مناطقی که دارای شهد و گرده فراوان است مستقر کرد و با تغذیه کمکی شهد و گرده می توان شرایط مذکور را در کلنی ها تحت پوشش پرورش ملکه ایجاد نمود.

 با نتیجه به تجربه ها و یافته های دولیتل و پیشرفت های بعدی در پرورش ملکه تجارتی و معرفی روش ها و وسایل و ابزارآلات جدید، پرورش ملکه در شرایط کنترل شده به تدریج توسعه یافت و امروزه پرورش ملکه با استفاده از این روش ها در بسیار ی از کشورهای جهان انجام می شود.

در ایران نیز زنبورداران بسیاری پرورش ملکه را در سطح تجارتی انجام می دهند و ایستگاه های پرورش ملکه دولتی نیز می کوشند با تولید ملکه در شرایط کنترل شده و عرضه آن به زنبورداران متقاضی ملکه مورد نیاز آنها را تامین کنند.

در تولید ملکه با روش های مدرن باید شیوه های گوناگون ساختن سلول های ملکه، پیوند لارو، سازماندی و نگهداری کلنی های شروع کننده، کلنی های خاتمه دهنده و کلنی های انکوباتور به کار گرفته شود.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید