زنبور.نت > پرورش ملکه > روش‌های تولید ملکه > تخمریزی ملکه زنبور عسل

تخمریزی ملکه زنبور عسل

ملکه پس از جفتگیری و بازگشت به کندو مدتی حدود ۴-۲ روز باید توسط زنبورهای کارگر مواظب شود تا تخمریزی خود را آغاز کند. در مدیریت و زمانبندی مراحل پرورش ملکه باید به این نکته توجه شود.

در ملکه‌هایی که با دستگاه، تلقیح مصنوعی شده‌اند این مدت بیشتر طول می‌کشد و گاهی تا یک ماه تاخیر تخمریزی وجود دارد که با تمهیداتی این مدت را کاهش می‌دهند.

پس از جفتگیری، اسپرم زنبورهای نر در دستگاه تناسلی ملکه و در لوله‌های تخم بر جانبی حرکت می‌کند و سپس به کیسه ذخیره اسپرم بر می‌گردد و در آنجا تا آخر عمر ملکه ذخیره و حفظ می‌گردد و ملکه برای تخمریزی از آن استفاده می‌کند.

ملکه زنبور عسل یک حشره بکرزای اختیاری است، به عبارت دیگر ملکه می‌تواند به طور اختیاری تخم‌های هاپلوئید را که به زنبور نر تبدیل می شوند در سلول‌ها قرار دهد در این حالت ملکه تخمک تولید شده توسط دستگاه تناسلی خود را بدون ترکیب با اسپرم زنبور نر در سلول‌ها قرار می‌دهد. این حالت تولید مثل که بدون دخالت حشره نر و توسط حشره ماده صورت می‌گیرد، بکرزایی نامیده می‌شود.

در مواقع دیگر زنبور ملکه به طور اختیاری تخمک را با اسپرم ذخیره شده در کیسه ذخیره اسپرم ترکیب و تخم دیپلوئید تولید می‌کند که به زنبور ماده تبدیل می‌شود و معمولا کارگران کندو و گاهی ملکه جدیدی کلنی را به وجود می‌آورد. در این حالت، سیستم تولیدمثل دوجنسی است و سلول تخم با دخالت حشره نر و ماده به جود می‌آید. با توجه به توضیحات ذکر شده زنبور عسل را یک حشره بکرزایی اختیاری می‌شناسند.

زنبورهای ملکه پس از دو تا چهار روز در داخل کندو شروع به تخمریزی می‌کنند که پرورش‌دهندگان ملکه با مشاهده تخم‌های روز در کندو، از جفتگیری و تخم‌ریز شدن ملکه مطمئن می‌شوند و ملکه، آماده فروش و انتقال به مناطق مورد نظر خواهد بود.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)

پاسخ دهید