دستگاه تناسلی

دستگاه تناسلی در زنبورعسل از سه قسمت غدد جنسی، مجاری و غدد ضمیمه درست شده اند. غدد جنسی شامل تخمدان ها در زنبوران ماده و بیضه ها در زنبوران نر می باشند.

تخمدان ها در قسمت جلو شکم قرار داشته و توسط مجاری تناسلی در انتهای شکم و به خارج از بدن باز می شوند. در مسیر مجاری تناسلی ماده و نر غددی وجود دارند.

 دستگاه تناسلی زنبور نر:

 دستگاه تولید مثل نر از سه قسمت غدد جنسی(بیضه ها) مجاری و غدد ضمیمه درست شده است. بیضه ها که یک جفت می باشند در طرفین شکم قرار می گیرند، در داخل هر بیضه تعدادی لوله سازنده اسپرم در داخل آنها از سلول های جنسی به وجودمی آیند. اسپرم های تولید شده وارد مجاری اسپرم شده و سپس در قسمتی از لوله که پهن شده است ذخیره می گردد.

اسپرم ذخیره شده در موقع لزوم با موادغدد ضمیمه مخلوط می گردد و در جفتگیری با ملکه به داخل دستگاه تناسلی ملکه می ریزد. اسپرم ها پس از مدتی از راه لوله ای وارد کیسه ذخیره اسپرم ملکه شده و به تدریج جهت باروری تخم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه تناسلی ماده:

دستگاه تناسلی ماده شامل یک جفت تخمدان، مجاری تخم و غدد ضمیمه می باشد. هر تخمدان در حشرات معمولا از تعدادی لوله سازنده تخم درست شده است.

تعداد لوله های سازنده تخم در ملکه زنبور ۱۷۰-۱۵۰ عدد و در زنبور کارگر ۸-۴ می باشد. لوله های سازنده تخم یک تخمدان در ابتدا به هم پیوسته و توسط رشته باریکی به جدار فوقانی بدن متصل می گردد. در ابتدای هر لوله سازنده تخم سلول های جنسی قرار دارند که تولید تخم می کنند.

تخم ها پس از رشد در داخل لوله از قسمت انتهایی لوله سازنده تخم را وارد لوله هر تخمدان می شوند. لوله های دو تخمدان به هم پیوسته و مجرای عمومی تخم را به وجود می آورند که به وسیله سوراخی در انتهای شکم به خارج باز می شود در زنبور عسل مجرای عمومی تخم در انتها وسیع شده واژن را به وجود می آورد.

کیسه ذخیره اسپرم و غدد مربوط به آن توسط لوله ای در قسمت واژن باز شده و با اضافه کردن اسپرم به تخم، تخم را بارور می کنند.

پاسخ دهید