دستگاه عصبی

دستگاه عصبی در زنبور عسل از مغز و طناب عصبی درست شده است. مغز در سر و بالای حلق قرار دارد. طناب عصبی در قسمت تحتانی قرار دارد که از سر شروع و به انتهای شکم ختم می گردد.


طناب عصبی از یک سری عقده های کوچک عصبی درست شده که دو به دو به هم چسبیده اند. سه جفت اول عقده های عصبی با هم یکی شده و به نام عقده زیر مری نامگذاری شده است.

بعد از عقده زیر مری عقده عصبی سینه اول و سپس یک عقده بزرگ که از به هم پیوستن چهار جفت عقده عصبی (سینه دوم، سینه سوم، پروپردیوم و حلقه اول شکم) درست شده است در شکم زنبور پنج جفت عقده عصبی وجود دارد.

مغز و طناب عصبی با داشتن سلول ها و رشته های عصبی قسمت های مختلف بدن را عصب دار می کنند. مغز، چشم ها و شاخک ها و عقده های زیر مری قطعات دهانی و عقده های سینه قسمت های مختلف اعضای داخلی شکم را عصب دار می کنند.

پاسخ دهید