شرایط کندوها

ارائه یک فرمول کلی برای تعداد کلنی های مورد نیاز در یک هکتار از گیاه زراعی برای گرده افشانی مفید و موثر و منطقی به نظر نمی رسد.


زیرا عواملی مثل تعداد زنبوران یک کلنی و سایر حشرات گرده افشان در منطقه، وجود گیاهان و سایر محصولات کشاورزی که باعث جلب زنبوران عسل می شوند و سطح زیر کشت گیاه مورد نظر در تعیین فرمول مناسب دخالت دارند.

شاید مناسب ترین راه این باشد که تعداد کندوها را در واحد سطح به تدریج زیاد کنیم و میزان محصول را که در اثر گرده افشانی افزایش یافته است، اندازه گیری می کنیم تا جایی که با اضافه کردن تعداد کندوها دیگر بر میزان محصول اضافه نشود گاهی نیز تعداد زنبوران عسل در واحد سطح مزرعه یا باغ را مورد مقایسه قرار می دهند.

بهترین روش استقرار کندوها در یک مزرعه و باغ به نحوی باشد که زنبورها بتوانند به طور یکنواخت کل آن منطقه را تحت پوشش رای خود قرار دهند. باید توجه داشت که پرواز مفید زنبورعسل ۳ کیلومتر می باشد. بنابراین اگر وسعت منطقه زیاد باشد باید کندوها را در واحدهای متعدد به گونه ای قرار داد که کل منطقه زیر پوشش پرواز زنبوران قرار گیرد. اگر وسعت منطقه کم باشد می توان کندوهای مورد نظر را در یک محل مثلا وسط مزرعه یا باغ قرار داد.

پاسخ دهید