زنبور.نت > بیماری‌ها > لوک اروپایی

لوک اروپایی

لوک اروپایی، تحت نامهای لوک خوش خیم، لوک بدبو، لوک اسید عامل آلودگی منطقه ای شفیره های زنبوران عسل می‌باشد. شدت آن، به تنهایی یا همراه با لوک آمریکایی، آنرا در گروه مشهور به بیماری‌های واگیر جا داده است.

در سال ۱۹۰۴، در همان زمان که باسیلوس لاروا مشاهده شد یک آلودگی دیگر شفیره ها تشخیص داده شد که علایم مغایر با لوک آمریکایی داشت و بعنوان لوک اروپایی شناخته شد. با وجودیکه این بیماری به قاره اروپا محدود نبود.

عامل بیماری:

بر خلاف لوک آمریکایی، لوک اروپایی یک آلودگی است که توسط باکتری های گوناگون ایجاد می‌شود.

مشهورترین عوامل عبارتند از:

ـ میکروب ملی سو کوکوس پلوتونیوس یا استرپتوکوکوس پلوتون:

بموجب تحقیقات وایت White، مهمترین عامل ایجاد کننده بیماری است، این میکرو ارگانیسم به شکل کوکسی یا دانه های تسبیح، چند شکلی، معمولاً بصورت کم و بیش گرد به قطر یک میکرون است.

این میکروب گاهی بصورت تک تک و گاهی بصورت رشته یا دانه های تسبیح، ولی اغلب بصورت توده مشاهده می‌شود و گرم مثبت است.

 این میکروب هاگدار یا اسپور‌دار نمی‌شود، لذا مقاومت آن محدود است، یک سال در شرایط خشکی و بیست و پنج روز در شرایط معمولی می‌تواند زندگی کند.

ـ میکروب باسیلوس آل ویی:                

نقش این میکروب در سال ۱۸۸۵ بوسیله دو نفر به نامهای Cheshire و Chayne که بیماری را بطور تجربی ایجاد کردند، روشن گردید. کار آنها بعداً توسط محققان دیگر Borchert و Timasec تایید گردید.

این میکروب یک باسیل گرم مثبت به اندازه۲ – ۷× ۰/۸-۱/۲ میکرون می‌باشد و می‌تواند تولید اسپور نماید. این اسپور‌ها از اسپور‌های باسیلوس لاروا به مراتب بزرگتر و اضلاع موازی دارد. مقاومت آن کمتر و می‌تواند دقیقه در ۱۰۰ درجه سانتی گراد مقاومت نماید.

-میکروب آکروموباکتر اوریدیس :

یک باسیل گرم منفی، که تولید اسپور نمی‌نماید و می‌تواند به تنهایی یا با سایر عوامل پاتوژن ایجاد بیماری نماید. نسبت به سایر عوامل از اهمیت کمتری برخوردار است. می‌تواند مرگ لاروی را که قبلاً آلوده شده، تسریع نماید.

ـ میکروب استرپتوکوکوس فکالیس:

این باکتری اغلب همراه سایر اجرام آلوده کننده یا میکروبها مشاهده می‌شود، در برخی موارد این باکتری شدیداً غالب است و همچنین می‌تواند علایم مشخص ایجاد نماید.

ـ میکروب باسیلوس لاتروسپروس :

این میکروب دارای یک اسپور جانبی می‌باشد. توانایی بیماریزایی آن مورد بحث است. انتقال تجربی جرم انجام و بیماری نیز ایجاد شده است.

دخالت باکتری‌های گوناگون در این بیماری مشاهده شده است. که هر کدام ایجاد بیماری لوک اروپای با علایم مشخص می نمایند. احتمال دخالت ویروس ها در ایجاد بیماری وجود دارد، اما تئوری دخالت یک ویروس معین مردود است.

ویروس عامل لارو کیسه‌ای، برخی موارد با استرپتوکوکوس فکالیس یکی از عوامل ایجاد کننده لوک اروپایی می‌باشند، که لاروها علایم مشخصه لوک اروپایی را نشان داده و میتوان حضور این ویروس را به میزان بالا تشخیص داد.

همچنین در حمله ویروس فلجی حاد (APV) به زنبوران، که به شفیره ها و زنبوران بالغ از طریق واروای ماده منتقل می‌شود، علایم معین لوک اروپایی دیده می‌شود.

دخالت میکرو ارگانیسم های مختلف در ایجاد لوک اروپایی موجب ارایه تفسیر‌های مختلف توسط محققین شده است.

گروهی تئوری وجود یک لوک اروپایی را علی رغم عوامل گوناگون ایجاد کننده بیماری پذیرفته‌اند. این نظریه می گوید که علایم ثبت شده گوناگون مربوط به انواع اختصاصی بیماری نمی‌باشد.

گروهی با توجه به عامل یا عوامل ایجاد کننده و علایم مخصوص، بیماری خاصی را مطرح می‌نمایند.

ـ لوک اروپایی واقعی، با اجرام غالب استرپتوکوکوس پلوتون و باسیلوس آل ویی

ـ لوک اروپایی حاد، با جرم غالب باسیلوس آل ویی

– بیماری شفیره های فاسد: با جرم غالب استرپتوکوکوس فکالیس

پاسخ دهید