زنبور.نت > بیماری‌ها > کنه آکاراپیس

کنه آکاراپیس

جرب‌ها ساکنان معمول کلنی‌های زنبورعسل هستند و حدود ۸۶ نوع جرب در ارتباط با زنبوران و لانه آنها شناخته شده اندکه اغلب آنها بی ضرر هستند.

جرب های کندو به چهارگروه زیستی تقسیم می‌شوند:

۱- جرب‌هایی که در آشغال های کندو درگردش‌اند و از ذرات مختلف استفاده می‌کنند.

۲- جرب‌هایی که جرب های گردشگر کندو را شکار می‌کنند.

۳- جرب‌هایی که از زنبوران عسل برای جابجایی ازگلی به گل دیگر یا ازکندویی به کندوی دیگرسواری می‌گیرند.

۴- جرب‌هایی که انگل زنبوران عسل می‌باشند و در زنبوران بالغ یا نوزاد ایجاد آلودگی انگلی می‌نمایند. آکاراپیس وودی جزء این دسته جرب ها می‌باشد.

آکاراپیس وودی معمولا در زوج اول مجاری تنفسی زنبوربالغ به سر می‌برد وگاهی انگل را در کیسه‌های هوایی سر و شکم نیز یافته‌اند.

روشهای تخشیص آزمایشگاهی :

آکاریوز درآزمایشگاه با استفاده ازمیکروسکوپ یا با استفاده از روش الایزا تشخیص داده می‌شود. تعداد زنبوران آزمایش شده درتعیین آلودگی نقش مهمی دارد. وقتی میزان آلودگی ۱% باشد؛ تعداد یکصد زنبور برای آزمایش مورد نیاز است. در۲% آلودگی با آزمایش ۵۰ زنبور آلودگی تشخیص داده می‌شود.

بهترین زمان نمونه گیری، اواخر پائیز یا اوایل بهار است. جهت نمونه‌گیری می‌توان از ملکه نرها و زنبوران کارگر استفاده نمود ولی آکاراپیس زنبوران نر را ترجیح میدهد.

روش نمونه گیری :

۵۰ زنبوربصورت تصادفی ازکلنی مشکوک جمع‌آوری می‌شود. این نمونه از بین زنبورانی که درجلو یا در حوالی کندو(۳ متری) درحال خزیدن هستند و قدرت پرواز ندارند یا به تازگی تلف شده اند؛ جمع آوری می‌شود و شامل زنبوران زنده؛ درحال مرگ و مرده می‌باشند. زنبوران زنده را با قرار دادن دراتیل الکل یا در فریزر(c20-) باید کشت.

ازمرگ زنبوران نباید بیش از۳-۲ روزگذشته باشد یا باید دریخچال نگهداری شوند. دراین صورت به مدت دو هفته در یخچال (۴ درجه) یا دو ماه در فریزر(c20-) قابل نگهداری می‌باشند. درمواد نگهدارنده مثل محلول ادمن؛ نیز به مدت نامحدود قابل نگهداری است که شامل ۸۰ سی سی اسیداستیک؛ ۵۰ سی سی گلسیرول و۸۷۰ سی سی اتانل ۷%

الف – روش کار:

۱- زنبور به پشت خوابانده شده یا با شصت و اولین انگشت نگه داشته شود.

۲- بایک پنس سر و اولین جفت پاها را جدانموده وبافتهای اطراف نای رابرداشته تامجرای نای آشکار شود.

۳- بوسیله یک تیغ تیز از منطقه سینه؛ بین بالهای جلویی وپاهای میانی؛ یک مقطع گرفته می‌شود.

۴-مقطع را حدود۲۰ دقیقه در محلول ۸% هیدروکسیدپتاسیم با حرارت ضعیف قرار داده یا به مدت یک شب در محلول مذکور بدون حرارت گذاشته شود.

۵-جرب‌ها وتخم‌ها به آسانی از دیواره شفاف مجاری تنفسی دیده می‌شوند.

ب- روش تشخیص سریع :

یک نمونه حاوی زنبور به صورت تصادفی ازکلنی مشکوک جمع آوری نموده. ابتدا سینه از سر و شکم جدا و سپس پاها و بالها را از بندهای سینه کاملا مجزا نموده و با حدود۳۰ میلی لیتر آب به کمک دست و در هاون چینی آنها را خرد می‌نمائیم و سپس ۴ میلی لیتر اسیدلاکتیک خالص بر آن اضافه می‌نمائیم .

محلول آماده شده با دور۱۵۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ نموده و بعد از انجام این مرحله دولایه مشاهده می‌شودکه لایه سطحی تراشه‌ها و رسوب ته لوله شامل عضلات جلد و پیگمان های باشد. لایه سطحی به کمک پیپت پاستور جدا و بین لام ولامل قرار داده و مورد مشاهده میکروسکوپی قرارمی‌گیرد.

پاسخ دهید