عسل چیست؟

عسل مایع غلیظ و شیرینی است که توسط زنبوران عسل از شهد گل ها ساخته می شود و به عنوان غذای آنها مصرف و ذخیره سازی می شود.

ترشح مواد قندی درختان و شهد گل نباتات که توسط زنبوران عسل جمع آوری تغییر یافته و درون سلول های قاب ذخیره می شود را عسل می گویند. عسل ماده ای است که از نظر گردش نوری چپ گرا می باشد که حداکثر ۲۵% آب، ۲۵% رمواد معدنی و ۸% ساکارز دارد.

پاسخ دهید